Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

2.Janova, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Starší [v Kristu] vyvolené paní i synům jejím, kteréž já miluji v pravdě, a ne sám já, ale i všickni, kteříž poznali pravdu,

2. Pro pravdu, kteráž zůstává v nás, a s námiť bude na věky:

3. Budiž s vámi milost, milosrdenství, a pokoj od Boha Otce, i od Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce.

4. Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl [některé] z synů tvých, an chodí v pravdě, jakož jsme přikázaní vzali od Otce.

5. A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázaní předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé.

6. A totoť jest ta láska, abychom chodili podlé přikázaní jeho. Přikázaní [pak] toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili.

7. Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého v těle. Takový [každý] jest bludař a antikrist.

8. Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali.

9. Každý, kdož přestupuje, a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má.

10. Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte.

11. Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutkům jeho zlým.

12. Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem [se svěřiti] černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby radost naše plná byla.

13. Pozdravují tě synové sestry tvé [v Pánu] vyvolené. Amen.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi