1.Janova, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.
2. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten [duch] antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
4. Vy z Boha jste, synáčkové, a svítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.
5. Oni z světa jsou, a protož o světu mluví, a svět jich poslouchá.
6. My z Boha jsme. Kdo zná Boha, posloucháť nás; kdož není z Boha, neposloucháť nás. A po tomť poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
7. Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha.
8. Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.
9. V tomť zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho.
10. V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše.
11. Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i myť máme jedni druhé milovati.
12. Boha žádný nikdy nespatřil, [ale] milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás.
13. Po tomtoť poznáváme, že v něm přebýváme, a on v nás, že z Ducha svého dal nám.
14. A myť jsme viděli, a svědčíme, že Otec poslal Syna spasitele světa.
15. Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.
16. A myť jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm.
17. V tomtoť jest k dokonání svému přišla láska [Boží] s námi, abychom bezpečné doufání měli v den soudný, kdyžto, jakýž jest on, [takoví] i my jsme na tomto světě.
18. Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce.
19. My milujeme jej, nebo on prvé miloval nás.
20. Řekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovati?
21. A totoť přikázaní máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.