Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

1.Janova, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli, a co jsme pilně spatřili, a [čeho se] ruce naše dotýkaly, o slovu života,

2. (Nebo ten život zjeven jest, a my jsme viděli, a svědčíme, i zvěstujeme vám ten život věčný, kterýž byl u Otce, a zjeven jest nám),

3. Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obecenství měli, a obecenství naše [aby bylo] s Otcem i s Synem jeho Jezukristem.

4. A totoť píšeme vám, aby radost vaše byla plná.

5. Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho, a zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není.

6. Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme, a nečiníme pravdy.

7. Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev Krista Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.

8. Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.

9. Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest [Bůh] a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.

10. Díme-li, že jsme nehřešili, činíme jej lhářem, a neníť v nás slova jeho.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi