1.Petrova, 5.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Starších, kteříž mezi vámi jsou, prosím já spolustarší, a svědek Kristových utrpení, a budoucí, kteráž zjevena bude, slávy účastník,
2. Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně,
3. Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale příkladem jsouce stádu.
4. A když se ukáže kníže pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu slávy.
5. Podobně mládenci, buďte poddáni starším. A všickni poddanost jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost.
6. Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým,
7. Všelikou péči svou uvrhouce na něj. Nebo on má péči o vás.
8. Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.
9. Jemuž odpírejte, silní [jsouce] u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují.
10. Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni, i upevni,
11. Jemuž sláva a císařství na věky věků. Amen.
12. Po Silvánovi, vám věrném bratru, tak za to mám, že jsem psal krátce, napomínaje a osvědčuje, že tato jest pravá milost Boží, v kteréž stojíte.
13. Pozdravuje vás ta [církev,] kteráž jest v Babyloně, účastnice vyvolení vašeho, a Marek syn můj.
14. Pozdravtež jedni druhých v políbení laskavém. Pokoj vám všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši. Amen.