1.Petrova, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž myšlením odíni buďte, že ten, kdož trpěl na těle, přestal od hříchu,
2. K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po [ten] čas, což ho ještě zůstává.
3. Dostiť jest zajisté nám na tom přeběhlém času života, v němž jsme líbosti pohanů páchali, chodivše v nestydatých chlipnostech, v žádostech, v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství, a v ohyzdném modlosloužení.
4. A protož když s nimi neběháte k takovému vydávání se v rozpustilost, zdá se jim to cosi nového býti, a rouhají se tomu.
5. Tiť vydadí počet tomu, kterýž hotov jest souditi živé i mrtvé.
6. Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli podlé lidí z strany těla, ale živi byli podlé Boha duchem.
7. Všemuť se pak přibližuje konec.
8. A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.
9. [Buďte] vespolek přívětiví k hostem, bez reptání.
10. Jeden každý jakž vzal dar, [tak] vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.
11. Mluví-li kdo, [mluviž] jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, [čiň to] jako z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, kterýž má slávu a císařství na věky věků. Amen.
12. Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo.
13. Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím.
14. Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení [jste.] Nebo Duch ten slávy a Boží na vás odpočívá, [kterýž] z strany jich zajisté rouhán, ale z strany vaší oslavován bývá.
15. Žádný pak z vás netrp jako vražedlník, neb zloděj, neb zločinec, neb všetečný.
16. Jestliže pak jako křesťan, nestyď se [za to,] ale oslavuj Boha v té částce.
17. Nebo [jest] čas, aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv od nás, jakýž bude konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium Božímu?
18. A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?
19. A protož i ti, kteříž trpí podlé vůle Boží, jakožto věrnému stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce.