Jakub, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali.
2. V mnohém zajisté klesáme všickni. Kdožť neklesá v slovu, tenť jest dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovati také všecko tělo.
3. An, my koňům udidla v ústa dáváme, aby nám povolni byli, a vším tělem jejich vládneme.
4. An, i lodí tak veliké jsouce, a prudkými větry hnány bývajíce, však i nejmenším veslem bývají sem i tam obracíny, kamžkoli líbí se tomu, kdož je spravuje.
5. Tak i jazyk malý oud jest, a však veliké věci provodí. Aj, maličký oheň, kterak veliký les zapálí!
6. Jazyk pak [jest] oheň [a] svět nepravosti. Takť jest postaven jazyk mezi oudy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození [našeho,] jsa rozněcován od ohně pekelného.
7. Všeliké zajisté přirození i zvěři, i ptactva, i zeměplazů, i mořských [potvor] bývá skroceno, a jest okroceno od lidí;
8. Ale jazyka žádný z lidí skrotiti nemůže. [Tak jest] neskrotitelné zlé, pln [jsa] jedu smrtelného.
9. Jím dobrořečíme Bohu Otci, a jím zlořečíme lidem, ku podobenství Božímu stvořeným.
10. Z jedněch a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne takť býti má, bratří moji.
11. Zdaliž studnice jedním pramenem vydává sladkost i hořkost?
12. Zdaliž může, bratří moji, fíkový strom nésti olivky, aneb vinný kmen fíky? Takť žádná studnice slané i sladké vody nevydává.
13. Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti.
14. Pakliť máte hořkou závist, a dráždění v srdci svém, nechlubte se, a neklamejte proti pravdě.
15. Neníť ta moudrost s hůry sstupující, ale jest zemská, hovadná, ďábelská.
16. Nebo kdež [jest] závist a rozdráždění, tu [i] roztržka i všeliké dílo zlé.
17. Ale moudrost, kteráž [jest] s hůry, nejprvé, zajisté jest čistotná, potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého, bez rozsuzování a bez pokrytství.
18. Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí.