Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Jakub, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Jakub, Boží a Pána Jezukrista služebník, dvanácteru pokolení rozptýlenému pozdravení.

2. Za největší radost mějte, bratří moji, kdyžkoli v rozličná pokušení upadáte,

3. Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost.

4. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemž nemajíce nedostatku.

5. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž [jí] od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu.

6. Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.

7. Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána.

8. Muž dvojí mysli, jest neustavičný ve všech cestách svých.

9. Chlubiž se pak bratr ponížený v povýšení svém,

10. A bohatý v ponižování se; nebo jako květ byliny pomine.

11. Nebo [jakož] slunce vzešlé s horkostí usušilo bylinu, a květ její spadl, i ušlechtilost postavy jeho zhynula, takť i bohatý v svých cestách usvadne.

12. Blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení; nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, kdož ho milují.

13. Žádný, když bývá pokoušín, neříkej, že by od Boha pokoušín byl; neboť Bůh nemůže pokoušín býti ve zlém, aniž také on koho pokouší.

14. Ale jeden každý pokoušín bývá, od svých vlastních žádostí jsa zachvacován a oklamáván.

15. Potom žádost když počně, porodí hřích, hřích pak vykonaný zplozuje smrt.

16. Nebluďtež, bratří moji milí.

17. Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel, u něhož není proměnění, ani [pro] obrácení se [jinam] zastínění.

18. [On] proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho.

19. A tak, bratří moji milí, budiž každý člověk rychlý k slyšení, [ale] zpozdilý k mluvení, zpozdilý k hněvu.

20. Nebo hněv muže spravedlnosti Boží nepůsobí.

21. Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti duše vaše.

22. Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe.

23. Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest muži spatřujícímu oblíčej přirozený svůj v zrcadle.

24. Vzhlédl se zajisté, i odšel, a hned zapomenul, jaký by byl.

25. Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody, a zůstával by [v něm,] ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel skutku, blahoslavený bude v skutku svém.

26. Zdá-li se pak komu z vás, že jest nábožný, a v uzdu nepojímá jazyka svého, ale svodí srdce své, takového marné jest náboženství.

27. Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouženích jejich, [a] ostříhati sebe nepoškvrněného od světa.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi