Židům, 13.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Láska bratrská ať zůstává.
2. Na přívětivost k hostem nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří, nevěděvše, anděly za hostě přijímali.
3. Pomněte na vězně, jako byste spoluvězňové byli, na ssoužené, jakožto ti, kteříž také v těle jste.
4. Poctivéť [jest] u všech manželství a lože nepoškvrněné, smilníky pak a cizoložníky souditi bude Bůh.
5. Obcování [veďte] bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. Onť zajisté řekl: Nikoli nenechám tebe, aniž tě opustím;
6. Tak abychom doufanlivě říkali: Pán spomocník můj, aniž se budu báti, by mi co učiniti mohl člověk.
7. Zpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež [jejich] víry.
8. Ježíš Kristus včera i dnes tentýž [jest,] i na věky.
9. Učením rozličným a cizím nedejte se točiti. Výbornéť jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce, a ne pokrmy, kteříž neprospěli těm, kteříž se jimi vázali.
10. Mámeť oltář, z něhož ti nemají práva jísti, kdož stánku slouží.
11. Nebo kterýchž hovad krev vnášína bývá za hřích do svatyně skrze nejvyššího kněze {biskupa}, těch pálena bývají těla vně za stany.
12. Protož i Ježíš, aby posvětil lidu svou vlastní krví, vně za branou trpěl.
13. Vyjděmež tedy k němu ven z stanů, pohanění jeho nesouce.
14. Neboť nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.
15. Protož skrze něho obětujme Bohu obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů, oslavujících jméno jeho.
16. Na účinnost pak a na zdílnost nezapomínejte; nebo v takových obětech zvláštní svou líbost má Bůh.
17. Povolni buďte správcům svým a poslušni; oniť zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati, aby to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné.
18. Modltež se za nás; doufámeť zajisté, že dobré svědomí máme, jako ti, kteříž se chceme ve všem chvalitebně chovati.
19. Tím pak více prosím vás, abyste to činili, proto abych tím dříve navrácen byl vám.
20. Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev smlouvy věčné pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše,
21. Učiniž vás způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle své, působě v vás to, což jest libé před oblíčejem jeho, skrze Jezukrista, jemuž sláva na věky věků. Amen.
22. Prosímť pak vás, bratří, snestež trpělivě slovo nepomenutí tohoto; neboť jsem krátce psal vám.
23. Věztež o bratru Timoteovi, že jest propuštěn, s kterýmžto, (přišel-li by brzo), navštívím vás.
24. Pozdravtež všech správců svých, i všech svatých. Pozdravují vás [bratří] z Vlach.
25. Milost [Boží] se všechněmi vámi. Amen.