Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Židům, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto [pak] posledních dnech mluvil nám skrze Syna [svého,]

2. Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil.

3. Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,

4. Tím důstojnější nad anděly učiněn, čím vyvýšenější nad ně jméno dědičně obdržel.

5. Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já budu jemu otcem, a on mi bude synem?

6. A opět, když uvodí prvorozeného na okršlek země, dí: A klanějte se jemu všickni andělé Boží.

7. A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly své duchy, a služebníky své plamen ohně;

8. Ale k Synu [dí:] Stolice tvá, ó Bože, na věky věků, berla pravosti [jest] berla království tvého.

9. Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky tvé.

10. A ty, Pane, na počátku založil jsi zemi, a díla rukou tvých jsouť nebesa.

11. Onať pominou, ty pak zůstáváš; a všecka jako roucho zvetšejí,

12. A jako oděv svineš je, i budouť změněna. Ale ty jsi tentýž, a léta tvá nepřestanou.

13. A kterému kdy z andělů řekl: Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých?

14. Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteříž posílání bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení?


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi