2.Timoteovi, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Protož já osvědčuji před oblíčejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i mrtvé v příchodu svém slavném a království svém,
2. Kaž slovo [Boží,] ponoukej v čas [neb] ne v čas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.
3. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.
4. A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí
5. Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný služebník.
6. Nebo já se již k tomu blížím, abych obětován byl, a čas rozdělení mého nastává.
7. Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.
8. Již za tím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž milují to slavné příští jeho.
9. Přičiň se k tomu, abys ke mně brzo přišel.
10. Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.
11. Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.
12. Tychikať jsem poslal do Efezu.
13. Truhličku, kteréž jsem nechal v Troadě u Karpa, když půjdeš, přines, i knihy, zvláště pargamén.
14. Alexander kotlář mnoho mi zlého způsobil; odplatiž jemu Pán podlé skutků jeho.
15. Kteréhož i ty se vystříhej; nebo velmi se protivil řečem našim.
16. Při prvním mém odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všickni mne opustili. Nebudiž jim to počítáno.
17. Pán pak byl se mnou, a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo kázaní, a slyšeli [je] všickni národové. I vytržen jsem byl z úst lva.
18. A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého, a zachovává k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.
19. Pozdrav Prišky a Akvile, i Oneziforova domu.
20. Erastus zůstal v Korintu, Trofima pak nechal jsem v Milétu nemocného.
21. Pospěš před zimou přijíti. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a Línus a Klaudia, i všickni bratří.
22. Pán Ježíš Kristus s duchem tvým. Milost [Boží] s vámi. Amen.