2.Tessalonicenským, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Dále [pak,] bratří, modlte se za nás, aby slovo Páně rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás,
2. A abychom vysvobozeni byli od nezbedných a zlých lidí. Neboť ne všech [jest] víra.
3. Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás, a ostříhati bude od zlého.
4. Doufámeť pak v Pánu o vás, že [to,] což vám předkládáme, činíte i činiti budete.
5. Pán pak spravujž srdce vaše k lásce Boží, a k trpělivému očekávání Krista.
6. Přikazujemeť pak vám, bratří, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se oddělovali od každého bratra, kterýž by se choval neřádně, a ne podlé naučení vydaného, kteréž přijal od nás.
7. Nebo sami víte, kterak jest potřebí následovati nás, poněvadž jsme se nechovali mezi vámi neslušně.
8. Aniž jsme darmo chleba jedli u koho, ale s prací a s těžkostí, ve dne i v noci dělajíce, abychom žádnému z vás nebyli k obtížení.
9. Ne jako bychom neměli k tomu práva, ale abychom se vám za příklad vydali, abyste nás následovali.
10. Nebo i když jsme byli u vás, to jsme vám předkládali: Kdo nechce dělati, aby také nejedl.
11. Slyšímeť zajisté, že někteří mezi vámi chodí nezpůsobně, nic nedělajíce, ale v neužitečné věci se vydávajíce.
12. Protož takovým přikazujeme, a napomínáme [jich] skrze Pána našeho Jezukrista, aby pokojně pracujíce, svůj chléb jedli.
13. Vy pak, bratří, neoblevujte dobře činíce.
14. Pakli kdo neuposlechne skrze psání řeči naší, toho znamenejte, a nemějte s ním nic činiti, aťby se zastyděl.
15. A však nemějte [ho] za nepřítele, ale napomínejte jako bratra.
16. Sám pak ten Pán pokoje dejž vám vždycky pokoj všelijakým způsobem. Pán [budiž] se všemi vámi.
17. Pozdravení mou rukou Pavlovou, což jest za znamení v každém listu. Takť obyčejně píši.
18. Milost Pána našeho Jezukrista se všechněmi vámi. Amen.