Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

1.Tessalonicenským, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

2. Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách svých.

3. Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší a na práci lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,

4. Vědouce, bratří Bohu milí, o vyvolení vašem.

5. Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi pro vás.

6. A vy následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo ve mnohé úzkosti, s radostí Ducha svatého,

7. Tak že jste učiněni příklad všem věřícím v Macedonii a v Achaii.

8. Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha, roznesla se, tak že nepotřebí nám [o tom] nic mluviti.

9. Oniť zajisté sami o nás vypravují, jaký byl příchod náš k vám, a kterak jste se obrátili k Bohu od modl, abyste sloužili Bohu živému a pravému,

10. A očekávali Syna jeho s nebe, kteréhož vzkřísil z mrtvých, [totiž] Ježíše, kterýž vysvobodil nás od hněvu budoucího.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi