Kolossenským, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Páni spravedlivě a slušně s služebníky nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích.
2. Na modlitbě buďte ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,
3. Modléce se spolu i za nás, aby Bůh otevřel nám dvéře slova, k mluvení o tajemství Kristovu, pro něž i v vězení jsem,
4. Abych je zjevoval, tak jakž mi náleží mluviti.
5. Choďtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas kupujíce.
6. Řeč vaše vždycky [budiž] příjemná, ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.
7. O věcech mých o všech oznámí vám Tychikus, bratr milý, a věrný slouha, a spoluslužebník v Pánu.
8. Kteréhož jsem poslal k vám pro to samo, aby zvěděl, co se děje u vás, a potěšil srdcí vašich,
9. S Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. [Tiť] vám všecko oznámí, co [se děje] u nás.
10. Pozdravuje vás Aristarchus, spoluvězeň můj, a Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil; přišel-li by k vám, přijmětež jej);
11. A Jezus, kterýž slove Justus, kteříž jsou Židé. Ti toliko [jsou] pomocníci [moji] v království Božím, kteříž byli mé potěšení.
12. Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.
13. Nebo svědectví jemu vydávám, žeť vás velmi horlivě miluje, a též i ty, kteříž [jsou] v Laodicii, i kteříž [jsou] v Hierapoli.
14. Pozdravuje vás Lukáš lékař milý a Démas.
15. Pozdravte bratří Laodicenských, i Nymfy, i té církve, kteráž jest v domě jeho.
16. A když bude přečten u vás tento list, spravtež to, ať jest i v Laodicenském zboru čten; a ten, kterýž jest psán z Laodicie, i vy také přečtěte.
17. A rcete Archippovi: Viz, abys služebnost, kterouž jsi přijal od Pána, vyplnil.
18. Pozdravení mou rukou Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení. Milost [Boží] s vámi. Amen.