Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Kolossenským, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a Timoteus,

2. Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

3. Díky činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se,

4. Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši, a o lásce ke všechněm svatým,

5. Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prvé slyšeli v slovu pravdy, [to jest] evangelium.

6. Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás od toho dne, v kterémž jste slyšeli, a poznali milost Boží v pravdě,

7. Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,

8. Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.

9. Protož i my, od toho dne, jakž jsme [to] uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,

10. Abyste chodili hodně Pánu ke vší [jeho] líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží,

11. Všelikou mocí zmocněni jsouce, podlé síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,

12. Díky činíce Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu svatých v světle,

13. Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého,

14. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů,

15. Kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.

16. Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.

17. A on jest přede vším, a všecko jím stojí.

18. A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek [a] prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,

19. Poněvadž se zalíbilo [Otci,] aby v něm všecka plnost přebývala,

20. A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, [pravím,] buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.

21. Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil,

22. Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým,

23. Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník.

24. Kterýž nyní raduji se z utrpení svých pro vás, a doplňuji ostatky ssoužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev,

25. Jejíž učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,

26. [To] tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.

27. Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, ta naděje slávy,

28. Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka, a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.

29. O čež i pracuji, bojuje podlé té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně mocně.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi