Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Filipenským, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v [městě] Filippis, s biskupy a s jahny:

2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

3. Děkuji Bohu svému, když se koli na vás rozpomenu,

4. Vždycky při každé modlitbě své, s radostí za všecky za vás prosbu čině,

5. Z vašeho obcování evagelium, hned od prvního dne až posavad,

6. Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista,

7. Jakož jest mi spravedlivé tak smysliti o všech vás, proto že vás v srdci mám i v vězení svém, a v obraňování i v utvrzování evangelium, vás všecky účastníky milosti mně dané.

8. Svědek mi jest zajisté Bůh, kterak po všech po vás toužím v střevách Ježíše Krista.

9. A za to se modlím, aby láska vaše ještě více a více se rozhojňovala v známosti a ve všelikém smyslu,

10. K tomu, abyste zkušením rozeznati mohli užitečné věci [od neužitečných,] tak abyste byli upřímí a bez úrazu, až ke dni Kristovu,

11. Naplněni jsouce ovocem spravedlnosti, kteréž [nesete] skrze Jezukrista, k slávě a k chvále Boží.

12. Chciť pak, bratří, abyste věděli, že to, což mne obklíčilo, k většímu prospěchu evangelium přišlo,

13. Tak že vězení mé pro Krista rozhlášeno jest po všem rathouzu, i jinde všudy.

14. A mnozí z bratří v Pánu, spolehše na vězení mé, hojnější smělost mají bez strachu mluviti slovo.

15. A však někteří z závisti a navzdoru, někteří pak také z oblíbení Krista káží.

16. Ti pak, kteříž navzdoru Krista zvěstují, ne v čistotě, domnívají se, že mi k vězení mému ssoužení přidadí;

17. Kteří pak z lásky, ti vědí, že jsem k obraně evangelium postaven.

18. [Ale] což pak [o to]? Nýbrž jakýmkoli způsobem, buď v samé tvárnosti, buď v pravdě Kristus se zvěstuje, i z tohoť se raduji, a ještě radovati budu.

19. Nebo vím, že mi to přijde k spasení skrze vaši modlitbu, a pomoc Ducha Jezukristova,

20. Podlé pečlivého očekávání a naděje mé, že v ničem nebudu zahanben, ale ve vší doufanlivé smělosti, jakž [prvé] vždycky, tak i nyní veleben bude Kristus na těle mém, buď skrze život, buď skrze smrt.

21. Mně zajisté živu býti [jest] Kristus, a umříti zisk.

22. Jestli mi pak prospěšněji živu býti v těle pro práci, tedy nevím, co bych vyvolil.

23. K obémuť se k tomu nakloňuji, žádost maje umříti, a býti s Kristem, [což by] mnohem lépe bylo,

24. Ale pozůstati v těle potřebněji [jest] pro vás.

25. Načež spoléhaje, vím, že pobudu, a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu, a k radosti víry,

26. Aby se vaše ze mne chlouba v Kristu Ježíši rozhojnila, skrze mou vám zase přítomnost.

27. Toliko, jakž sluší evangelium Kristovu, obcujte, abych, buď přijda a vás vida, buď vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, jednomyslně pracujíce u víře evangelium,

28. A v ničemž se nestrachujíce protivníků, což jest jim jistým znamením zahynutí, vám pak spasení, a to od Boha.

29. Nebo vám jest to z milosti dáno pro Krista, abyste netoliko v něho věřili, ale také pro něj i trpěli,

30. Týž boj majíce, jakýž jste při mně viděli, i nyní o mně slyšíte.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi