Efezským, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé.
2. Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením),
3. Aby dobře bylo tobě, a abys byl dlouhověký na zemi.
4. A [vy] otcové nepopouzejte k hněvu dítek svých, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.
5. Služebníci buďte poslušni pánů tělesných s bázní a s strachem, v sprostnosti srdce svého, jako Krista,
6. Ne na oko sloužíce, jako ti, kteříž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,
7. S dobrou myslí sloužíce, jakožto Pánu, a ne lidem,
8. Vědouce, že, což by koli jeden každý učinil dobrého, za to odplatu vzíti má ode Pána, buďto služebník, buďto svobodný.
9. A vy páni též se tak mějte k nim, odpouštějíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána svého v nebesích, a přijímání osob není u něho.
10. Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.
11. Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.
12. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.
13. A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.
14. Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra svá pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,
15. A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje,
16. A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.
17. Lebku také spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,
18. Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedliví jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,
19. I za mne, aby mi dána byla řeč k otevření úst mých s smělou doufanlivostí, abych oznamoval tajemství evangelium,
20. Pro něž úřad konám v řetězu, abych v něm směle mluvil, jakž mně mluviti náleží.
21. Abyste pak věděli i vy, co se se mnou děje, a co činím, všecko vám to oznámí Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu,
22. Jehož jsem pro to samo k vám poslal, abyste věděli o našich věcech, a aby potěšil srdcí vašich.
23. Pokoj bratřím, a láska s věrou od Boha Otce a Pána Jezukrista.
24. Milost [Boží] se všechněmi milujícími Pána našeho Jezukrista k neporušitelnosti. Amen.