Efezským, 2.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I vás [obživil] mrtvé v vinách a hříších,
2. V nichž jste někdy chodili podlé obyčeje světa tohoto, a podlé knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury.
3. Mezi nimiž i my všickni obcovali jsme někdy v žádostech těla svého, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní.
4. Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kterouž zamiloval nás,
5. Také i nás, když jsme mrtví byli v hříších, obživil spolu s Kristem, (milostí spaseni jste),
6. A spolu [s ním] vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
7. Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty [své] k nám v Kristu Ježíši.
8. Nebo milostí spaseni jste skrze víru, (a to ne sami z sebe, darť jest to Boží),
9. Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
10. Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.
11. Protož pamatujte, že vy někdy pohané podlé těla, kteříž jste slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se působí rukama,
12. Vy jste byli onoho času bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, a cizí od úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě.
13. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu.
14. Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,
15. A nepřátelství, [totiž] zákon přikázaní v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby ty oboje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, [tak] čině pokoj,
16. A v mír uvodě oboje v jenom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.
17. A přišed, zvěstoval pokoj vám, dalekým i blízkým.
18. Neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci.
19. Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží,
20. Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, kdež jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus,
21. Na němž všecko stavení příslušně vzdělané roste v chrám svatý v Pánu.
22. Na kterémž i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu [svatém.]