Efezským, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu,
4. Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa, abychom byli svatí a nepoškvrnění před oblíčejem jeho v lásce,
5. Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe, podlé dobře libé vůle své,
6. K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v tom nejmilejším.
7. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů, podlé bohatství milosti jeho,
8. Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,
9. Oznámiv nám tajemství vůle své podlé dobré líbosti své, kterouž předuložil byl sám v sobě,
10. Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buď nebeské věci, buď zemské.
11. V kterémž i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podlé předuložení toho, kterýž všecko působí podlé rady vůle své,
12. Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prvé naději měli v Kristu.
13. V kterémž i vy [naději máte,] slyševše slovo pravdy, [totiž] evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení svatým,
14. Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.
15. Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všechněm svatým,
16. Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých,
17. Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení ku poznání jeho,
18. [A tak] osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho, a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,
19. A kterak jest nesmírná velikost moci jeho k nám věřícím podlé působení mocnosti síly jeho.
20. Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv na pravici své na nebesích,
21. Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i [nad] každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.
22. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
23. Kteráž jest tělo jeho, [a] plnost všecko ve všech naplňujícího.