1.Korintským, 16.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. O zbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte.
2. V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podlé možnosti, aby ne tehdáž, když bych přišel, zbírky se dály.
3. Když pak přijdu, kterékoli schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma.
4. Pakliť by se za hodné vidělo, abych i já šel, půjdouť se mnou.
5. Přijduť pak k vám, když Macedonii projdu; (nebo Macedonii míním projíti).
6. Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel.
7. Nechci zajisté s vámi se toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li Pán chtíti.
8. Zůstanuť pak v Efezu až do letnic.
9. Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dvéře, a protivníků mnoho.
10. Přišel-liť by pak Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Páně dělá jako i já.
11. Protož nechť jím žádný nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.
12. O Apollovi pak bratru [vězte,] že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyl té vůle, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.
13. Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě počínejte, buďtež silní.
14. Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.
15. Prosímť pak vás, bratří, víte, že čeled Štěpánova jest prvotiny Achaie, a že se v službu svatým vydali,
16. Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.
17. Těšímť se pak z příchodu Štěpána, a Fortunáta, a Achaika; nebo nedostatek váš oni doplnili.
18. Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.
19. Pozdravujíť vás zborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domě jejich.
20. Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.
21. Pozdravení vlastní rukou Pavlovou.
22. Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha.
23. Milost Pána Jezukrista s vámi.
24. [I] láska má v Kristu Ježíši se všechněmi vámi. Amen.