1.Korintským, 8.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. V těch pak věcech, kteréž modlám obětovány bývají, víme, že všickni známost máme. [A] známost nadýmá, ale láska vzdělává.
2. Zdá-li se pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti.
3. Ale jestliže kdo miluje Boha, tenť jest vyučen od něho,
4. A protož o pokrmích, kteříž se modlám obětují, víme, že modla na světě nic není, a že není jiného žádného Boha než jeden.
5. Nebo ačkoli jsou někteří, ješto slovou bohové, i na nebi i na zemi, (jakož jsou mnozí bohové, a páni mnozí),
6. Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.
7. Ale ne ve všechť jest to umění. Nebo někteří s svědomím pro modlu až do dnes jako modlám obětované jedí, a svědomí jejich, jsuci mdlé, poškvrňuje se.
8. Nečiníť pak nás pokrm vzácných Bohu. Nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme, a nebudeme-li jísti, nic horší nebudeme.
9. Ale vizte, aťby snad ta vaše moc nebyla k urážce mdlým.
10. Nebo uzří-li kdo tebe, majícího známost, a ty sedíš při pokrmu modlám obětovaném, zdaliž svědomí toho, kterýž jest mdlý, nebude přivedeno k tomu, aby také jedl modlám obětované?
11. I zahyne pro to tvé vědění bratr mdlý, za kteréhož Kristus umřel.
12. A tak hřešíce proti bratřím, a uražejíce svědomí jejich mdlé, proti Kristu hřešíte.
13. A protož jestližeť pohoršuje pokrm bratra mého, nebudu jísti masa na věky, abych nezhoršil bratra svého.