Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

1.Korintským, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes,

2. Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všechněmi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:

3. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

4. Děkuji Bohu svému vždycky z vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši,

5. Že všemi věcmi obohaceni jste v něm, každým slovem i všelikým uměním,

6. Jakož svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi,

7. Tak že, nemáte žádného nedostatku v žádném daru, očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista,

8. Kterýž i utvrdí vás až do konce bez ouhony ke dni Pána našeho Jezukrista.

9. Věrnýť [jest] Bůh, skrze něhož povoláni jste k účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.

10. Prosímť pak vás, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všickni, a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí, a jednostejným smyslem.

11. Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od domácích Chloe, že by mezi vámi byly různice.

12. Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův.

13. Rozdělen-liž jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? aneb zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli?

14. Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa a Gáia,

15. Aby někdo neřekl, že jsem ve jménu svém křtil.

16. Křtilť jsem také i Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil.

17. Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.

18. Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.

19. Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.

20. Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství?

21. Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,

22. Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.

23. Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a Řekům bláznovství,

24. Ale povolaným i Židům i Řekům Krista, Boží moc a Boží moudrost.

25. Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé, a mdloba Boží jest silnější než lidé.

26. Vidíte zajisté povolání své, bratří, že nemnozí moudří podlé těla, nemnozí mocní, nemnozí urození.

27. Ale což bláznivého jest u světa, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.

28. A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, anobrž kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zahladil,

29. Proto aby se nechlubilo před oblíčejem jeho žádné tělo.

30. Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i vykoupení,

31. Aby, jakož jest napsáno, kdo se chlubí, v Pánu se chlubil.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi