Marek, 15.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A hned ráno, uradivše se přední kněží {biskupové} s staršími a s zákonníky i se vším shromážděním, svázavše Ježíše, vedli jej a dali Pilátovi.
2. I otázal se ho Pilát: Ty-li jsi ten král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš?
3. I žalovali na něj přední kněží {biskupové} mnoho. On pak nic neodpovídal.
4. Tedy Pilát otázal se ho opět, řka: Nic neodpovídáš? Hle, jak mnoho proti tobě svědčí.
5. Ale Ježíš předce nic neodpověděl, tak že se podivil Pilát.
6. V svátek pak propouštíval jim jednoho z vězňů, za kteréhož by koli prosili.
7. I byl jeden, kterýž sloul Barabáš, s svárlivými v vězení, kteříž v svadě vraždu byli spáchali.
8. A zvolav zástup, počal prositi, [aby učinil,] jakož jim vždycky činíval.
9. Pilát pak odpověděl jim, řka: Chcete-li, propustím vám krále Židovského?
10. (Nebo věděl, že jej z závisti vydali přední kněží {biskupové}.
11. Ale přední kněží {biskupové} ponukli zástupu, aby jim raději propustil Barabáše.
12. A Pilát odpověděv, řekl jim zase: Což pak chcete, ať učiním tomu, kteréhož králem Židovským nazýváte?
13. A oni opět zvolali: Ukřižuj ho.
14. A Pilát pravil jim: I co zlého učinil? Oni pak více volali: Ukřižuj ho.
15. Tedy Pilát, chtě lidu dosti učiniti, pustil jim Barabáše, a dal jim Ježíše ubičovaného, aby byl ukřižován.
16. Žoldnéři pak uvedli jej vnitř do síně, do rathouzu, a svolali všecku zběř.
17. I oblékli jej v šarlat, a korunu zpletše z trní, vložili naň.
18. I počali ho pozdravovati: Zdráv buď, králi Židovský.
19. A bili hlavu jeho třtinou, a plili na něj, a sklánějíce kolena, klaněli se jemu.
20. A když se jemu naposmívali, svlékli s něho šarlat, a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby ho ukřižovali.
21. I přinutili nějakého Šimona Cyrenenského, pomíjejícího, (kterýž šel z pole, otce Alexandrova a Rufova), aby nesl kříž jeho.
22. I vedli jej až na místo Golgota, to jest, (vyložil-li by), popravné místo.
23. I dávali mu píti víno s mirrou, ale on nepřijal.
24. A ukřižovavše jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co vzíti měl.
25. A byla hodina třetí, když ho ukřižovali.
26. A byl nápis viny jeho napsán: Král Židovský.
27. Ukřižovali také s ním dva lotry, jednoho na pravici, a druhého na levici jeho.
28. I naplněno jest písmo, řkoucí: A s nepravými počten jest.
29. A kteříž chodili mimo něj, rouhali se jemu, potřásajíce hlavami svými, a říkajíce: Hahá, kterýž rušíš chrám, a ve třech dnech vzděláváš,
30. Spomoz sobě samému, a sstup s kříže.
31. Též i přední kněží {biskupové} posmívajíce se, jeden k druhému s zákonníky pravili: Jinýmť pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.
32. Kristus, ten král Izraelský, nechažť nyní sstoupí s kříže, ať uzříme, a uvěříme. A i ti, kteříž s ním ukřižování byli, útržku mu činili.
33. A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté.
34. A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Elói, Elói, lama zabachtani? Což se vykládá: Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?
35. A někteří z okolo stojících, slyševše to, pravili: Hle, Eliáše volá.
36. A běžev jeden, naplnil hubu octem, a vloživ na tresť, dával jemu píti, řka: Ponechte, uzříme, přijde-li Eliáš, aby jej složil.
37. Ježíš pak zvolav hlasem velikým, pustil duši.
38. A opona v chrámě roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů.
39. Viděv pak centurio, kterýž tu naproti stál, že tak volaje, vypustil duši, řekl: Jistě člověk tento Syn Boží byl.
40. Byly pak tu i ženy, zdaleka se dívajíce, mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria Jakuba menšího, a Jozesova mátě, a Salome,
41. Kteréž, když ještě byl v Galilei, chodily za ním a posluhovaly jemu, i jiné mnohé, kteréž byly s ním vstoupily do Jeruzaléma.
42. A když již byl večer, (že byl den připravování, to jest před sobotou),
43. Přišed Jozef z Arimatie, počestná osoba úřadná, kterýž také očekával království Božího, směle všel ku Pilátovi, a prosil za tělo Ježíšovo.
44. Pilát pak podivil se, již-li by umřel. A povolav centuriona, otázal se ho, dávno-li je umřel.
45. A zvěděv od centuriona, dal tělo Jozefovi.
46. I koupiv plátna, a sňav ho, obvinul v plátno, a položil do hrobu, kterýž byl vytesán z skály, a přivalil kámen ke dveřům hrobovým.
47. Ale Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.