Zvuková nahrávka Nové Bible Kralické

Návrat na hlavní stranu

Marek, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):

1. Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;

2. Jakož psáno jest v prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.

3. Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

4. Křtil Jan na poušti, a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

5. I vycházela k němu všecka krajina Judská i Jeruzalémští, a křtěni byli od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.

6. Byl pak Jan odín srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a jídal kobylky a med lesní.

7. A kázal, řka: Jde za mnou silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.

8. Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.

9. I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest od Jana v Jordáně.

10. A hned vystoupiv z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jako holubici sstupujícího na něj.

11. A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.

12. A i hned ho Duch vypudil na poušť.

13. I byl tam na poušti čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.

14. Když pak byl vsazen Jan, přišel Ježíš do Galilee, káže evangelium království Božího,

15. A pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.

16. A chodě podlé moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, (nebo rybáři byli).

17. I řekl jim Ježíš: Poďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.

18. A hned opustivše síti své, šli za ním.

19. A poodšed odtud maličko, uzřel Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, ani na lodí tvrdí síti.

20. A hned povolal jich. A [oni] opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.

21. I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šed do školy, učil.

22. I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákonníci.

23. I byl v škole jejich člověk, maje ducha nečistého. Kterýž zvolal,

24. Řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás. Znám tě, kdo jsi, [že] ten Svatý Boží.

25. I přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho.

26. I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.

27. I lekli se všickni, tak že se tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? Jakéž toto nové učení, že mocně i těm duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají ho?

28. I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské.

29. A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.

30. Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní.

31. A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim.

32. Večer pak při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky.

33. A bylo se všecko město zběhlo ke dveřím.

34. I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopouštěl mluviti ďáblům; nebo znali ho.

35. A přede dnem velmi ráno vstav, vyšel a odšel na pusté místo, a tam se modlil.

36. I šli za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli.

37. A nalezše jej, řekli jemu: Všickni tě hledají.

38. I dí jim: Poďmež do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel.

39. I kázal v školách jejich ve vší Galilei, a ďábelství vymítal.

40. Tedy přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu: Chceš-li, můžeš mne očistiti.

41. Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď čist.

42. A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.

43. I zapověděv mu přísně, hned ho odbyl,

44. A řekl mu: Viziž, abys žádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví proti nim.

45. On pak vyšed, počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, tak že již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad.


 


1998-2021 © BIBLE.CZ
Za nezištné poskytnutí biblického textu děkujeme Michalu Rovnaníkovi