Abakuk, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Modlitba Abakuka proroka podlé Šigejonót:
2. Ó Hospodine, uslyšev pohrůžku tvou, ulekl jsem se. Hospodine, dílo své u prostřed let při životu zachovej, u prostřed let známé učiň, v hněvě na milosrdenství se rozpomeň.
3. Když se Bůh bral od poledne, a Svatý s hory Fáran, Sélah, slávu jeho přikryla nebesa, a země byla plná chvály jeho.
4. Blesk byl jako světlo, rohy po bocích svých měl, a tu skryta byla síla jeho.
5. Před tváří jeho šlo morní nakažení, a uhlí řeřavé šlo před nohama jeho.
6. Zastavil se, a změřil zemi; pohleděl, a rozptýlil národy. Zrozrážíny jsou hory věčné, sklonili se pahrbkové věční, cesty jeho jsou věčné.
7. Viděl jsem, že stanové Chusan jsou pouhá marnost, a třásli se kobercové země Madianské.
8. Zdaliž se na řeky, ó Hospodine, zdaliž se na řeky rozpálil hněv tvůj? Zdali proti moři rozhněvání tvé, když jsi jel na koních svých [a] na vozích svých spasitelných?
9. Patrně jest zjeveno lučiště tvé pro přísahy pokolením lidu tvého stalé, Sélah. Řeky země jsi rozdělil,
10. Viděly tě hory, třásly se, povodeň vod ustoupila; vydala propast hlas svůj, hlubina rukou svých pozdvihla.
11. Slunce a měsíc v obydlí svém zastavil se, při světle střely tvé létaly, při blesku stkvoucí kopí tvé.
12. V hněvě šlapal jsi zemi, v prchlivosti mlátil jsi pohany.
13. Vyšel jsi k vysvobození lidu svého, k vysvobození s pomazaným svým; srazil jsi hlavu s domu bezbožníka až do hrdla, obnaživ základ. Sélah.
14. Holemi jeho probodl jsi hlavu vsí jeho, když se bouřili jako vichřice k rozptýlení mému, plésali, jako by sežrati měli chudého v skrytě.
15. Bral jsi se po moři na koních svých, [skrze] hromadu vod mnohých.
16. Slyšel jsem, a zatřáslo se břicho mé, k hlasu [tomu] drkotali rtové moji, kosti mé práchnivěly, a všecken jsem se třásl, že se mám upokojiti v den ssoužení, když přitáhne na lid, aby jej válečně hubil.
17. Byť pak fík nekvetl, a nebylo úrody na vinicích; byť i ovoce olivy pochybilo, a rolí nepřinesla užitky; [a] od ovčince odřezován byl brav, a nebylo žádného skotu v chlévích:
18. Já však v Hospodinu veseliti se budu, plésati budu v Bohu spasení svého.
19. Hospodin Panovník jest síla má, kterýž činí nohy mé jako laní, a na vysokých místech mých cestu mi způsobuje. Přednímu zpěváku na můj neginot.