Abakuk, 2.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Na stráži své státi budu, a postavím se na baště, vyhlédaje, abych viděti mohl, co mluviti bude ke mně [Bůh,] a co bych odpovídati měl po svém trestání.
2. I odpověděl mi Hospodin, a řekl: Napiš vidění, a to zřetelně na dskách, aby je přeběhl čtenář,
3. Proto že ještě do jistého času [bude] vidění, a směle mluviti bude až do konce, a nesklamáť. Jestliže by [pak] poprodlilo, posečkej na ně; neboť jistotně dojde, aniž bude meškati.
4. Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude.
5. Ovšem pak více opilec, nešlechetnost a pýchu provodě, neostojí v příbytku; kterýž rozšiřuje jako peklo duši svou, jest jako smrt, kteráž se nemůže nasytiti, byť pak shromáždil k sobě všecky národy, a shrnul k sobě všecky lidi.
6. Zdaliž všickni ti proti němu přísloví nevynesou, a světlých slov [i] pohádek o něm? A neřeknou-liž: Běda tomu, kterýž rozmnožuje věci ne své, (až dokud pak?) a obtěžuje se hustým blátem?
7. Zdaliž nepovstanou rychle, kteříž by tě hryzli, a neprocítí, kteříž by tebou smýkali? A budeš u nich v ustavičném potlačení.
8. Proto že jsi ty zloupil národy mnohé, zloupí tě všickni ostatkové národů, pro krev lidskou, a nátisk země [a] města, i všech, kteříž přebývají v něm.
9. Běda tomu, kdož lakomě hledá mrzkého zisku domu svému, aby postavil na místě vysokém hnízdo své, a tak znikl nebezpečenství.
10. Uradils se k hanbě domu svému, abys plénil národy mnohé, a zhřešil sobě samému.
11. Nebo kamení ze zdi křičeti bude, a suk z dřeva posvědčovati bude toho.
12. Běda tomu, kterýž staví město krví, a utvrzuje město nepravostí.
13. Aj, zdaliž [to] není od Hospodina zástupů, že, o čemž pracují lidé a národové až do ustání nadarmo, oheň zkazí.
14. Nebo naplněna bude země známostí slávy Hospodinovy, jako vody naplňují moře.
15. Běda tomu, kterýž napájí bližního svého, přičiněje nádoby své, tak aby jej opojil, a díval se na jeho nahotu.
16. Sytíš se potupou, proto že jsi slavný. Píti budeš i ty, a obnažen budeš; obejdeť k tobě kalich pravice Hospodinovy, a vývratek mrzutý na slávu tvou.
17. Nebo nátisk Libánu a zhouba zvěři, kteráž ji děsila, přikryje tě, pro krev lidskou, a nátisk země [a] města, i všech, kteříž přebývají v něm.
18. Co prospívá rytina, že ji vyryl řemeslník její? Slitina i učitel lži, že doufá učinitel v účinek svůj, dělaje modly němé?
19. Běda tomu, kterýž říká dřevu: Prociť, [a] kameni němému: Probuď se. On-liž by učiti mohl? Pohleď na něj. Obloženť jest zlatem a stříbrem, ale není v něm žádného ducha.
20. Hospodin pak v chrámě svatosti své jest, umlkniž před oblíčejem jeho všecka země.