Ozeáš, 12.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Efraim se větrem pase, a vítr východní honí, každého dne lež a zhoubu množí; nebo smluvu s Assurem činí, a masti do Egypta donášejí se.
2. I s Judou má soud Hospodin; pročež navštívě Jákoba podlé cest jeho, podlé snažností jeho odplatí jemu.
3. V životě za patu držel bratra svého, a silou svou knížetsky se potýkal s Bohem.
4. Knížetsky, pravím, potýkal se s andělem, a přemohl; plakal a pokorně ho prosil; v Bethel jej nalezl, a tam s námi mluvil.
5. Toť jest Hospodin Bůh zástupů, pamětné jeho [jest] Hospodin.
6. Protož ty k Bohu svému se obrať, milosrdenství a soudu ostříhej, a očekávej na Boha svého ustavičně.
7. Kramářem jest, v jehož ruce jsou vážky falešné, rád utiskuje,
8. A říká Efraim: Však jsem zbohatl, dobyl jsem sobě zboží; ve všech mých pracech nenajdou mi nepravosti, jenž by hříchem byla.
9. Já pak Hospodin jsa Bohem tvým [od] [vyjití] z země Egyptské, ještě-liž bych tě seděti nechal v stáncích jako ve dnech svátečních?
10. A mluvě skrze proroky, já abych vidění mnoho ukazoval, a skrze proroky podobenství předkládal?
11. Zdali toliko v Gálád byla nepravost a marnost? I v Galgala voly obětují, přes to i oltářů jejich jest jako kopců na záhonech polí mých.
12. Tamto utekl byl Jákob z krajiny Syrské, kdež sloužil Izrael pro ženu, a pro ženu byl pastýřem;
13. Sem pak skrze proroka přivedl Hospodin Izraele z Egypta, též skrze proroka ostříhán jest.
14. Vzbudilť Efraim hněv přehořký, a protož krev jeho na něj se vztáhne, a potupu svou vrátí jemu Pán jeho.