Ozeáš, 9.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš, odcházeje od Boha svého, [a] miluješ mzdu po všech obilnicích.
2. Obilnice ani pres nebude jich pásti, a mest pochybí jim.
3. Aniž budou bydliti v zemi Hospodinově, ale navrátí se Efraim do Egypta, a v Assyrii věci nečisté jísti budou.
4. Nebudou obětovati Hospodinu vína, aniž příjemné jemu bude. Oběti jejich budou jako chléb kvílících, z něhož kdož by koli jedli, poškvrnili by se, protože chléb jejich pro mrtvé jejich nemá přicházeti do domu Hospodinova.
5. Co [pak] činiti budete v den slavnosti, a v den svátku Hospodinova?
6. Nebo aj, zahynou skrze poplénění, Egypt zbéře je, [a] pohřbí je Memfis; nejrozkošnějšími [schranami] stříbra jejich kopřiva dědičně vládnouti bude, [a] bodláčí v domích jejich.
7. Přijdou dnové navštívení, přijdou dnové odplacení, poznají Izraelští, že ten prorok jest blázen šílený [a] člověk ničemný, pro množství nepravosti tvé a velikou nenávist tvou.
8. Prorok, kterýž stráž drží nad Efraimem spolu s Bohem mým, jest osídlem čihařským na všech cestách svých, nenávist jest v domě Boha jeho.
9. Hlubokoť jsou zabředli [a] porušili se, tak jako za dnů Gabaa; zpomeneť na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich.
10. Jako hrozny na poušti nalezl jsem byl Izraele, jako ranní fíky v prvotinách jejich popatřil jsem [na] otce vaše; oni odešli za Belfegor, a oddali se té ohavnosti, protož budouť ohavní, tak jakž se jim líbilo.
11. Efraim jako pták zaletí, [i] sláva jejich od narození a od života, nýbrž od početí.
12. A byť pak i odchovali syny své, však je zbavím věku zmužilého; nýbrž i jim běda, když já se od nich odvrátím.
13. Efraim, jakýž vidím Týr, vštípen jest v obydlí, a však Efraim vyvede k mordéři syny své.
14. Dej jim, Hospodine; co bys dal? Dej jim život neplodný a prsy vyschlé.
15. Vrch zlosti jejich jest v Galgala, protož [i] tam jich nenávidím. Pro zlost skutků jejich vyženu je z domu svého, aniž jich více budu milovati; všecka knížata jejich jsou zpurná.
16. Bit bude Efraim, kořen jejich uschne, ovoce nepřinesou, a byť pak zplodili, tedy zmořím nejmilejší života jejich.
17. Pohrdne jimi Bůh můj, nebo nechtí ho poslouchati, i budou tuláci mezi pohany.