Ezechiel, 48.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tato jsou pak jména pokolení: V končinách na půlnoční stranu podlé cesty Chetlon, kudyž se vchází do Emat, Azar Enan, ku pomezí Damašskému na půlnoční stranu, podlé Emat, [od] východní strany až do západní, osadí se [pokolení] jedno, [totiž] Dan,
2. A při pomezí Dan, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Asser,
3. A při pomezí Asser, od strany východní až do strany západní jedno, [totiž] Neftalím,
4. A při pomezí Neftalím, od strany východní až do strany západní jedno, [totiž] Manasses,
5. A při pomezí Manasses, od strany východní až do strany západní jedno, [totiž] Efraim,
6. A při pomezí Efraim, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Ruben,
7. A při pomezí Ruben, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Juda.
8. A při pomezí Juda, od strany východní až k straně západní bude obět, kterouž obětovati budete, pětmecítma tisíc [loket] zšíří, zdélí pak zaroveň s jedním z jiných dílů, od strany východní až k straně západní, a bude svatyně u prostřed něho.
9. Ta obět, kterouž obětovati máte Hospodinu, [bude] zdélí pětmecítma tisíc [loket,] zšíří pak deset tisíc.
10. Těmto pak se dostane ta obět svatá, [totiž] kněžím, na půlnoci pětmecítma tisíc [loket,] k západu pak zšíří desíti tisíc, a na východ zšíří desíti tisíc, na poledne též zdélí pětmecítma tisíc, a bude svatyně Hospodinova u prostřed něho,
11. Kněžím, posvěcenému každému z synů Sádochových, kteříž drží stráž mou, kteříž nebloudili, když bloudili synové Izraelští, jako bloudili Levítové.
12. I bude díl jejich obětovaný z oběti té země, věc nejsvětější při pomezí Levítů.
13. Levítů pak [díl] [bude] naproti pomezí kněžskému, pětmecítma tisíc [loket] zdélí, a zšíří deset tisíc; každá dlouhost pětmecítma tisíc, a širokost deset tisíc.
14. A nebudou ho uprodávati, ani směňovati, ani přenášeti prvotin země, proto že jest posvěcená Hospodinu.
15. Pět pak tisíc [loket] pozůstalých na šíř, proti těm pětmecítma tisícům, bude místo obecné, pro město k bydlení a k předměstí, i bude město u prostřed něho.
16. Tyto pak jsou míry jeho: Strana půlnoční na čtyři tisíce a pět set [loket,] též strana polední na čtyři tisíce a pět set, od strany též východní čtyři tisíce a pět set, takž strana západní na čtyři tisíce a pět set.
17. Bude i předměstí při městě k půlnoci na dvě stě a padesáte [loket,] a ku poledni na dvě stě a padesáte, takž na východ na dvě stě a padesáte, též k západu na dvě stě a padesáte.
18. Ostatek pak na dél, naproti oběti svaté, deset tisíc [loket] k východu, a deset tisíc k západu; a z toho, což bude naproti té oběti svaté, budou míti důchody ku pokrmu služebníci města.
19. A ti služebníci města sloužiti budou Izraelovi ze všech pokolení Izraelských.
20. Všecku tuto oběť, pětmecítma tisíc [loket,] podlé těch pětmecítma tisíc, čtverhranou obětovati budete v obět svatou k vládařství městu.
21. Což pak pozůstane, knížeti, s obou stran oběti svaté a vládařství města, před těmi pětmecítma tisíci [loket] oběti, až ku pomezí východnímu, a od západu proti týmž pětmecítma tisíc [loket,] podlé pomezí západního naproti [těm] dílům, knížeti bude. A to bude obět svatá, a svatyně domu u prostřed něho.
22. Od vládařství pak Levítů a od vládařství města, u prostřed toho, což jest knížecího, mezi pomezím Judovým a mezi pomezím Beniaminovým, knížecí bude.
23. Ostatní pak pokolení, od strany východní až k straně západní, [osadí se pokolení] jedno, [totiž] Beniamin.
24. A při pomezí Beniamin, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Simeon,
25. A při pomezí Simeon, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Izachar,
26. A při pomezí Izachar, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Zabulon,
27. A při pomezí Zabulon, od strany východní až k straně západní jedno, [totiž] Gád.
28. A při pomezí Gád, k straně polední na poledne, tu bude pomezí od Támar [až] k vodám sváru [v] Kádes, ku potoku při moři velikém.
29. Toť [jest] ta země, kterouž ujmete hned od potoka, po pokoleních Izraelských, a ti dílové jejich, praví Panovník Hospodin.
30. Tato pak jsou vymezení města: Od strany půlnoční čtyř tisíc a pět set [loket] míra.
31. Brány pak města podlé jmen pokolení Izraelských, brány tři na půlnoci, brána Rubenova jedna, brána Judova jedna, brána Léví jedna.
32. A od strany východní čtyř tisíc a pět set, a brány tři, totiž brána Jozefova jedna, brána Beniaminova jedna, brána Danova jedna.
33. Též od strany polední čtyř tisíc a pět set [loket] míra, a brány tři, brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zabulonova jedna.
34. Od strany západní čtyř tisíc a pět set, brány jejich tři, brána Gádova jedna, brána Asserova jedna, brána Neftalímova jedna.
35. Okolek osmnácti tisíc [loket,] jméno pak města od dnešního dne [bude:] Hospodin tam [přebývá.]