Ezechiel, 45.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Když pak ujmete zemi v dědictví, obětovati budete obět Hospodinu, díl svatý té země, zdélí pětmecítma tisíc [loket,] zšíří pak deset tisíc, [a] budeť svatý po všem pomezí svém vůkol.
2. Z něhož bude [místo] svaté pět set [zdélí,] a pět set [zšíří,] čtyřhrané vůkol, a ať má padesáte loket prostranství vůkol.
3. Z toho pak odměření odměříš dýlku pětmecítma tisíc [loket,] a šířku deset tisíc, aby na něm byla svatyně, [i] svatyně svatých.
4. [Díl] ten země svatý [jest.] Kněží služebníků při svatyni býti má, těch, kteříž přistupují, aby přisluhovali Hospodinu, aby měli místo pro domy i místo svaté pro svatyni.
5. Těch pak pětmecítma tisíc [loket] dýlka a deset tisíc šířka ať jest také Levítům, služebníkům domu, jim k držení dvadceti komůrek.
6. Místo pak k vystavení na něm města oddělíte pět tisíc [loket] na šíř, a na dýl pětmecítma tisíc, naproti oběti [místa] svatého; bude pro všecken dům Izraelský.
7. Knížeti pak s obou stran té oběti [místa] svatého, i položení města před oběti [místa] svatého, a před položením města od strany západní [díl] k západu, a po straně východní [díl] k východu, dlouhost pak naproti každému z těch dílů od pomezí západního ku pomezí východnímu.
8. [To] bude míti za vládařství v Izraeli, a nebudou více utiskati knížata má lidu mého, ale rozdadí zemi domu Izraelskému po pokoleních jejich.
9. Takto praví Panovník Hospodin: Dostitě již, ó knížata Izraelská, nátisk a zhoubu odložte, a soud a spravedlnost konejte, sejměte těžké roboty vaše s lidu mého, praví Panovník Hospodin.
10. Váhu spravedlivou a efi spravedlivou i bát spravedlivý míti budete.
11. Efi i bát v jednu míru ať jest, aby chomer bral v se deset bátů, efi pak desátý díl chomeru; podlé chomeru ať jest míra.
12. Lot dvadceti peněz; dvadceti lotů, pětmecítma lotů, a patnácte lotů libra bude vám.
13. Tato [pak] obět pozdvižení [bude,] kterouž obětovati budete: Šestý díl efi z chomeru pšenice, též šestý díl efi dáte z chomeru ječmene.
14. Nařízení pak [o] oleji (bát [jest míra] oleje): Desátý díl bátu z míry chomeru, desíti bátů; nebo deset bátů jest chomer.
15. A dobytče jedno ze dvou set bravů z dobrých pastvišť Izraelských, k oběti suché a zápalné a k obětem pokojným, k očištění vás, praví Panovník Hospodin.
16. Všecken lid té země, [i] s knížetem Izraelským zavázán bude k té oběti zhůru pozdvižení.
17. Nebo kníže povinen bude zápaly, a suché i mokré oběti, v svátky a na novměsíce, i v soboty, na všecky slavnosti domu Izraelského; on obětovati bude za hřích, i obět suchou i zápalnou, i oběti pokojné, aby se očištění dálo za dům Izraelský.
18. Takto praví Panovník Hospodin: Prvního měsíce, prvního [dne] vezmeš volka mladého bez poškvrny, kterýmž očistíš svatyni.
19. I nabéře kněz krve té oběti za hřích, a pomaže veřejí domu, a čtyř rohů toho přepásání na oltáři, i veřeje brány síně vnitřní.
20. Takž také učiní sedmého [dne] téhož měsíce, za každého pobloudilého i za hloupého. Tak očistíte dům.
21. Prvního měsíce, čtrnáctého [dne,] budete míti Fáze, svátek sedmi dnů, chlebové přesní jísti se budou.
22. A bude obětovati kníže v ten den za sebe i za všecken lid té země volka za hřích.
23. A po sedm dní svátku obětovati bude zápal Hospodinu, sedm volků a sedm skopců bez poškvrny na den, po těch sedm dní, a za hřích kozla na den.
24. A obět suchou, efi na volka a efi na skopce, připraví též oleje hin na efi.
25. Sedmého měsíce, patnáctého [dne,] v svátek tolikéž obětovati bude po sedm dní, jakož za hřích, tak zápal, tak obět suchou i olej.