Ezechiel, 42.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom mne vyvedl k síni zevnitřní, kteráž byla na půlnoci, a přivedl mne k těm komůrkám, kteréž byly před příhradkem, a kteréž byly naproti stavení na půlnoci,
2. Jehož délka při dveřích půlnočních na pohledění byla sto loket, a šířka padesát loket.
3. Naproti síni vnitřní, kteráž měla dvadceti loket, a naproti dlážení, kteréž bylo v síni zevnitřní, [byl] palác naproti paláci třmi [řady.]
4. Před komůrkami pak byli pláckové desíti loket zšíří vnitř, cesta k nim lokte jednoho, a dvéře jejich na půlnoci.
5. Komůrky pak nejvyšší byly užší, proto že palácové byli širší než ony, nežli nejzpodnější a prostřední stavení.
6. Nebo o trojím ponebí bylo, ale nemělo žádných sloupů, jacíž byli sloupové síní; protož užší bylo nežli dolejší i než prostřední od země.
7. Ohrady pak, kteráž byla vně naproti komůrkám k síni zevnitřní, před komůrkami, dlouhost byla padesáti loket.
8. Nebo dlouhost komůrek, kteréž byly v síni zevnitřní, [byla] padesáti loket, před chrámem pak sto loket.
9. Pod těmi pak komůrkami bylo vcházení od východu, skrze kteréž by se vcházelo do nich z síně té zevnitřní.
10. Na šíř ohrady té síně k východu před příhradkem i před stavením byly komůrky.
11. Cesta pak před nimi byla podobná cestě komůrek, kteréž byly na půlnoci. Jakáž byla dlouhost jejich, tak širokost jejich, a všecka vycházení jejich i dvéře jejich podobná oněmno.
12. A dvéře těch komůrek, kteréž byly na poledne, podobné byly dveřím při začátku cesty, cesty před ohradou přímou k východu, kudyž se vchází do nich.
13. I řekl mi: Komůrky na půlnoci [a] komůrky na poledne, kteréž jsou před příhradkem, jsou komůrky svaté, kdežto jídají kněží, kteříž přistupují k Hospodinu, věci nejsvětější. Tam nechávati budou věcí nejsvětějších a obětí suchých, též za hřích a za vinu; nebo to místo svaté jest.
14. Když [tam] vejdou kněží, tedy nevyjdou z svatyně do síně zevnitřní, leč tam nechají roucha svého, v němž přisluhovali; nebo svaté jest. A oblekou roucha jiná, když budou míti přistupovati k tomu, což se dotýče lidu.
15. A dokonav rozměřování domu vnitřního, i vedl mne k bráně, kteráž byla na východ, a změřil jej vůkol [a] vůkol.
16. Změřil stranu východní prutem, pět set loket prutových tím prutem vůkol.
17. Změřil stranu půlnoční tím prutem, pět set prutů vůkol.
18. Změřil stranu polední tím prutem, pět set prutů.
19. A obrátiv se k straně západní, naměřil tím prutem pět set prutů.
20. Na čtyři strany změřil to, [totiž] zed vůkol [a] vůkol, zdélí pěti set, a zšíří pěti set, aby dělila svaté místo od obecného.