Ezechiel, 40.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Dvadcátého pátého léta od zajetí našeho, na počátku roku, desátého [dne] měsíce, čtrnáctého léta po dobytí města, právě v tentýž den byla nade mnou ruka Hospodinova, a uvedl mne tam.
2. U viděních Božích přivedl mne do země Izraelské, a postavil mne na hoře velmi vysoké, při níž bylo jako stavení města, ku poledni.
3. I uvedl mne tam, a aj, muž, kterýž na pohledění byl jako měď, maje šňůru lněnou v ruce své, a prut k rozměřování, a ten stál v bráně.
4. I mluvil ke mně ten muž: Synu člověčí, viz očima svýma, a ušima svýma slyš, a přilož srdce své ke všemu, což já ukáži tobě; nebo proto aťbych ukazoval, přiveden jsi sem. Ty [pak] oznámíš všecko domu Izraelskému, což vidíš.
5. A aj, zed zevnitř při domu vůkol [a] vůkol, a v ruce muže toho prut míry, šesti loket, (loket o dlaň [delší než obecní]). Změřil šířku toho stavení jednoho prutu, a výšku jednoho prutu.
6. A všed do brány, kteráž byla naproti východu, šel na horu po stupních jejích, i změřil prah brány jednoho prutu zšíří, a prah druhý jednoho prutu zšíří.
7. A pokojíky jednoho prutu zdélí, a jednoho prutu zšíří, mezi pokojíky pak pět loket, a prah brány podlé síňce brány vnitř prutu jednoho.
8. I změřil síňci brány vnitř na jeden prut.
9. Změřil také síňci brány osmi loket, a veřeje její dvou loket, totiž síňce brány vnitř.
10. I pokojíky brány východní, tři s jedné a tři s druhé strany. Jedné míry [byly] všecky tři, a míra jednostejná veřejí po obou stranách.
11. Změřil též i širokost dveří té brány desíti loket, [a] dlouhost též brány třinácti loket,
12. A přístřeší před pokojíky jednoho lokte, a na jeden loket přístřeší s této strany, pokojíky pak šesti loket s jedné, a šesti loket s druhé strany.
13. A tak změřil bránu od střechy pokojíka do střechy druhého, širokost pětmecítma loket, dvéře naproti dveřím.
14. A udělal veřeje šedesáti loket, a každé veřeje síně [i] brány vůkol [a] vůkol [jedna míra.]
15. Od předku pak brány, kudyž se vchází do předku síňce brány vnitřní, bylo padesáte loket.
16. A byla okna possoužená v pokojících i nad veřejemi jejich, do vnitřku brány vůkol [a] vůkol, takž i při klenutí, a na okních vůkol [a] vůkol do vnitřku, a na veřejích [byly] palmy.
17. Potom mne uvedl do síně zevnitřní, a aj, komůrky a půda udělaná při síni vůkol [a] vůkol. Třidceti komůrek na té půdě [bylo.]
18. Ta pak půda po straně těch bran, naproti dlouhosti bran, půda nižší byla.
19. Změřil také šířku od předku brány dolejší až k předku síně vnitřní, zevnitř na sto loket k východu a půlnoci.
20. Též bránu, kteráž byla na půlnoci při síni zevnitřní, změřil na dél i na šíř.
21. (Jejíž pokojíkové tři s jedné a tři s druhé strany, i veřeje její i síňce její byly podlé míry brány prvnější.) Padesáti loket dlouhost její, širokost pak pětmecítma loket.
22. Okna také její i síňce její i palmy její byly podlé míry brány té, kteráž byla k východu, a vstupovalo se k ní po sedmi stupních, před nimiž síňce její byly.
23. A byla ta brána u síně vnitřní naproti bráně půlnoční a východní; i odměřil od brány k bráně sto loket.
24. Potom mne vedl ku poledni, a aj, brána ku poledni; i změřil veřeje její, i síňce její podlé těch měr,
25. (A okna v ní i síňce její vůkol [a] vůkol podobná oknům oněm), padesáti loket zdélí a pětmecítma loket zšíří.
26. A k vstupování k ní stupňů sedm, a síňce její před nimi; též palmy při ní, jedna s jedné a druhá s druhé strany při veřejích jejích.
27. Též bránu síně vnitřní ku poledni změřil od brány k bráně, na poledne, sto loket.
28. I uvedl mne do síně vnitřní branou polední, a změřil tu bránu polední podlé týchž měr,
29. I pokojíky její i veřeje její, i síňce její podlé týchž měr, i okna její i síňce její vůkol [a] vůkol, padesáti loket na dél, a na šíř pětmecítma loket.
30. A síňce vůkol [a] vůkol zšíří pětmecítma loket, a zdélí padesáti loket.
31. A síňce její jako síň zevnitřní, i palmy při veřejích jejích, též stupňů osm k vstupování k ní.
32. Uvedl mne také do síně vnitřní k východu, i změřil bránu tu podlé týchž měr,
33. Též pokojíky její i veřeje její, i síňce její, podlé týchž měr, i okna její i síňce její vůkol [a] vůkol, zdélí padesáti loket, zšíří pak pětmecítma loket.
34. Též síňce její při síni zevnitřní, a palmy při veřejích s obou stran, a osm stupňů k vstupování k ní.
35. Přivedl mne též k bráně půlnoční, a změřil ji podlé týchž měr,
36. Pokojíky její, veřeje její i síňce její i okna její vůkol [a] vůkol, zdélí padesáti loket, a zšíří pětmecítma loket.
37. I veřeje její při síni zevnitřní a palmy při veřejích s obou stran, též osm stupňů k vstupování k ní,
38. I komůrky a dvéře její při veřejích bran, kdež obmývali oběti zápalné.
39. A v síňci brány [byli] dva štokové s jedné strany, a dva štokové s druhé strany, aby na nich zabíjeli oběti zápalné, a za hřích i vinu.
40. A po boku, kudyž se tam vstupuje při dveřích brány půlnoční, dva štokové; tolikéž po boku druhém síňce též brány dva štokové.
41. Čtyři štokové s jedné, a čtyři štokové s druhé strany po boku brány, osm štoků, na nichž zabíjeli.
42. Čtyři pak štokové k zápalu [byli] z kamení tesaného, zdélí půldruhého lokte, a zšíří půldruhého lokte, a zvýší lokte jednoho, na nichž nechávali nádobí, kterýmž zabíjeli k zápalům a obětem.
43. A kotliska [ztlouští] na jednu dlaň připravená v domě vůkol [a] vůkol, na štocích pak maso věcí obětovaných.
44. Potom zevnitř, při bráně vnitřní, komůrky zpěváků v síni vnitřní, kteráž byla po boku brány půlnoční, a ty byly na poledne; jedna při boku brány východní [byla] na půlnoci.
45. I mluvil ke mně: Tyto komůrky na poledne jsou kněží stráž držících nad domem;
46. Ty pak komůrky na půlnoci jsou kněží stráž držících nad oltářem, totiž synů Sádochových, kteříž přistupují z synů Léví k Hospodinu, aby sloužili jemu.
47. I změřil tu síň čtverhranou zdélí sto loket, a zšíří sto loket, i oltář před domem.
48. I přivedl mne k síňci domu, a změřil veřeje té síňce, pěti loket s jedné [a] pěti loket s druhé strany, širokost pak brány [byla] tří loket s jedné a tří loket s druhé strany.
49. Dlouhost síňce dvadcíti loket, širokost pak jedenácti loket i s stupni, po nichž se vstupovalo k ní; sloupové pak byli při veřejích, jeden s jedné, a druhý s druhé strany.