Ezechiel, 27.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Ty pak synu člověčí, vydej se nad Týrem v naříkání,
3. A rci Týru, jenž sedě tu, kdež se na moře pouštějí, kupectví provodí s národy na ostrovích mnohých: Takto praví Panovník Hospodin: Ó Týre, ty jsi říkal: Já jsem nejkrásnější.
4. U prostřed moře byly hranice tvé, stavitelé tvoji dokonale tě ozdobovali.
5. [Z] jedloví z Sanir dělávali všecka taflování tvá, cedry z Libánu brávali k dělání sloupů tvých.
6. Z dubů Bázanských dělávali vesla tvá, [a] lavičky tvé dělávali z kostí slonových, [a] z pušpanu z ostrovů Citejských.
7. Kment s krumpováním Egyptským býval plátno tvé, z něhož jsi plachty míval; modrý postavec a šarlat z ostrovů Elisa přikrýval tě.
8. Obyvatelé Sidonští i Arvadští bývali plavci tvoji, moudří tvoji v tobě, ó Týre, ti bývali správcové tvoji.
9. Starší Gebalští a moudří jejich opravovaliv tobě zbořeniny tvé; všecky lodí mořské i plavci jejich bývali v tobě, směňujíce s tebou kupectví.
10. Perští a Ludští i Putští bývali v vojště tvém bojovníci tvoji, pavézu a lebku zavěšovali v tobě. Tiť jsou přidávali tobě ozdoby.
11. Arvadští s vojskem tvým na zdech tvých vůkol, též Gamadští na věžech tvých bývali, štíty své zavěšovali na zdech tvých vůkol. Tiť jsou tě zvláštně ozdobovali.
12. Zámořští kupci tvoji v množství všelijakého zboží, v stříbře, železe, cínu i olově kupčili na jarmarcích tvých.
13. Javan, Tubal a Mešech, kupci tvoji, lidi a nádobí měděné dávali za směnu tobě.
14. Z domu Togarma v koních a jezdcích i mezcích kupčili na jarmarcích tvých.
15. Synové Dedanovi kupci tvoji, [a] ostrovové mnozí překupníci byli koupí tvých, tobě k ruce; rohy, kosti slonové i dříví hebénové směňovali [za] mzdu tvou.
16. Syrští kupci tvoji pro množství věcí tvých řemeslně udělaných, v karbunkulích, šarlatu, krumpování i kmentu, a korálích a křištálích kupčívali na jarmarcích tvých.
17. Judští i země Izraelská kupci tvoji, pšenici Mennitskou i Fenickou, a med, olej i kadidlo dávali za směnu tobě.
18. Damašští kupci tvoji, pro množství věcí tvých řemeslně udělaných, [kupčili] ve množství všelijakého zboží, [ve] víně Chelbonském a vně bělostkvoucí.
19. Též Dan i Javan chodíce na jarmarky tvé, kupčili, [a] železo pulerované, kassii i třtinu vonnou tobě směňovali.
20. Dedan kupčíval [v] tobě v suknech drahých k vozům.
21. Arabští i všecka knížata Cedarská kupčívali tobě k ruce v beranech a skopcích i kozlích, tím kupčívali v tobě.
22. Kupci Sabejští i Ragmejští [bývali] kupci tvoji ve všelijakých nejpřednějších vonných věcech, i ve všelijakém kamení drahém i zlatě, kupčívali na jarmarcích tvých.
23. Cháran a Kanne i Eden, kupci Sabejští, Assur [i] Kilmad kupčíval [v] tobě.
24. Ti [bývali] kupci tvoji na jarmarcích tvých s nejvýbornějšími věcmi, s štoučkami postavce modrého, a s krumpováním i s klénoty drahých věcí, kteréž se provazy svazují a zavírají do cedru.
25. Lodí mořské předek měly v kupectví tvém. Summou, naplněno jsi i zvelebeno náramně u prostřed moře.
26. Na vodu velikou zavezli tě ti, kteříž tě vesly táhli; vítr východní potříská tě u prostřed moře.
27. Zboží tvá i jarmarkové tvoji, kupectví tvá, plavci tvoji a správcové tvoji, [i] ti, kteříž opravovali zbořeniny tvé, a směňovali s tebou kupectví, a všickni muži váleční tvoji, kteříž byli v tobě, i všecko shromáždění tvé, kteréž bylo u prostřed tebe, padnou do hlubokosti mořské v den pádu tvého.
28. Od hřmotu křiku správců tvých zbouří se [i] vlnobití.
29. I vystoupí z lodí svých všickni ti, kteříž táhnou veslem, plavci [i] všickni správcové lodí mořských na zemi stanou,
30. A hlasem velikým nad tebou naříkati a žalostně křičeti budou, a sypouce prach na hlavy své, v popele se váleti.
31. Nadto zdělajíce příčinou tvou lysiny, přepáší se žíněmi, a kvílením hořkým nad tebou s žalostí srdečnou plakati budou.
32. Vydadí se, pravím, nad tebou s hořekováním svým [v] naříkání, a budou naříkati nad tebou: Které [město] podobné Týru, zahlazenému u prostřed moře?
33. Když vycházely koupě tvé z moře, nasycovalo jsi národy mnohé; množstvím zboží svého i kupectví svých zbohacovalos krále zemské.
34. [Ale] když ztroskotáno budeš od moře v hlubokých vodách, kupectví tvé i všecko shromáždění tvé u prostřed tebe klesne.
35. Všickni obyvatelé ostrovů ztrnou nad tebou, a králové jejich ohromeni jsouce, zhrozí se náramně.
36. Kupci mezi národy ckáti budou nad tebou; k hrůze veliké budeš, a nebude tě na věky.