Ezechiel, 19.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Ty pak vydej se v naříkání nad knížaty Izraelskými.
2. A rci: Co byla matka tvá? Lvice mezi lvy odpočívající, [a] u prostřed dravých lvů vychovávala lvíčátka svá.
3. A [když] odchovala jedno z lvíčat svých, udělal se z něho dravý lev, tak že naučiv se bráti loupeže, žrával lidi.
4. To když uslyšeli národové, v jámě jejich polapen jest, a doveden v řetězích do země Egyptské.
5. To viduc [lvice,] že očekávaná zhynula jí naděje její, vzavši jedno z lvíčat svých, učinila z něho silného lva;
6. Kterýž ustavičně chodě mezi lvy, udělal se dravým lvem, a naučiv se bráti loupeže, žrával lidi.
7. Pobořil i pusté paláce jejich, a města jejich v poušť uvedl, tak že spustla země, i což v ní bylo, od hlasu řvání jeho.
8. I polékli na něj národové z okolních krajin, a rozestřeli na něj tenata svá, [a] do jámy jejich lapen jest.
9. I dali jej do klece v řetězích, a dopravili ho k králi Babylonskému, [a] uvedli jej do vězení nejtěžšího, aby nebyl slýchán hlas jeho více po horách Izraelských.
10. Matka tvá v čas pokoje tvého jako vinný kmen při vodách štípený; plodistvý a rozkladitý byl pro hojnost vod.
11. A měl pruty mocné k berlám panovníků, zrůst pak jeho vyvýšil se nad prostředek hustého větvoví, tak že patrný byl pro svou vysokost [a] pro množství ratolestí svých.
12. Ale vytržen jsa v prchlivosti, na zemi povržen jest, a vítr východní usušil ovoce jeho; vylomily se a uschly ratolesti silné jeho, oheň sežral je.
13. A nyní štípen jest na poušti, v zemi vyprahlé a žíznivé.
14. Nadto vyšed oheň z prutu ratolestí jeho, sežral ovoce jeho, tak že není na něm prutu mocného k berle panovníka. Toť jest naříkání, a budeť v naříkání.