Ezechiel, 15.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, co jest dřevo révové proti všelijakému dřevu, aneb proti ratolestem dříví lesního?
3. Zdaliž vzato bude z něho dřevo k udělání něčeho? Zdaliž udělají z něho hřebík k zavěšování na něm všelijaké nádoby?
4. Aj, na oheň dává se k sežrání. Když oba konce jeho sežere oheň, a prostředek jeho obhoří, zdaž se k čemu hoditi může?
5. Aj, když byl celý, nic nemohlo býti [z něho] uděláno, ovšem když jej oheň sežral, a shořel, k ničemu se více hoditi nebude.
6. Protož takto praví Panovník Hospodin: Jakož [jest] dřevo révové mezi dřívím lesním, kteréž jsem oddal ohni k sežrání, tak jsem oddal obyvatele Jeruzalémské.
7. Nebo postavím tvář svou hněvivou proti nim. Z ohně jednoho vyjdou, a oheň druhý zžíře je. I zvíte, že já jsem Hospodin, když obrátím tvář svou hněvivou proti nim.
8. A obrátím zemi tuto [v] poušť, proto že se přestoupení dopouštěli, praví Panovník Hospodin.