Izaiáš, 52.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Probuď se, probuď se, oblec se v sílu svou, Sione, oblec se v roucho okrasy své, ó Jeruzaléme, město svaté; neboť nebude již více na tě dotírati neobřezaný a nečistý.
2. Otřes se z prachu, povstaň, posaď se, Jeruzaléme; dobuď se z okovů hrdla svého, ó jatá dcerko Sionská.
3. Takto zajisté dí Hospodin: Darmo jste sebe prodali, protož bez peněz budete vykoupeni.
4. Nebo takto praví Panovník Hospodin: Do Egypta sstoupil lid můj předešle, aby tam byl pohostinu, ale Assur bez příčiny jej ssužuje.
5. Nyní tedy což mám činiti? praví Hospodin. Poněvadž jest lid můj zajat darmo, [a] panovníci jeho k úpění [jej] přivodí, praví Hospodin. Nad to ustavičně každého dne jménu mému útržka se činí.
6. Protož poznáť lid můj jméno mé, protož [poznáť, pravím,] v ten den, že já tentýž, kterýž mluvím, aj, přítomen budu.
7. Ó jak krásné na horách nohy toho, ješto potěšené věci zvěstuje, [a] ohlašuje pokoj, toho, ješto zvěstuje dobré, ješto káže spasení, [a] mluví k Sionu: Kralujeť Bůh tvůj.
8. Strážní tvoji hlasu, hlasu pozdvihnou, [a] spolu prokřikovati budou; neboť okem v oko uzří, že Hospodin zase přivede Sion.
9. Zvučte, prozpěvujte spolu pustiny Jeruzalémské; neboť jest potěšil Hospodin lidu svého, vykoupil Jeruzalém.
10. Ohrnul Hospodin rámě svatosti své před očima všech národů, aby viděly všecky končiny země spasení Boha našeho.
11. Odejděte, odejděte, vyjděte z Babylona, nečistého se nedotýkejte; vyjděte z prostředku jeho, očisťte se vy, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo.
12. Nebo ne s chvátáním vyjdete, aniž s utíkáním půjdete; předcházeti zajisté bude vás Hospodin, a zbéře vás Bůh Izraelský.
13. Aj, služebníku mému šťastně se povede, vyvýšen, vznešen a zveleben bude velmi.
14. [A] jakož mnozí se nad ním užasnou, [že] tak zohavena jest nad jiné lidi osoba jeho, způsob jeho nad syny lidské:
15. Tak [zase] skropí národy mnohé, i králové před ním zacpají ústa svá, proto že což jim nebylo vypravováno, [to] uzří, a tomu, o čemž neslýchali, porozumějí.