Izaiáš, 46.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Klesl Bél, padl Nébo, modly jejich octnou se na hovadech a na dobytku. Tím zajisté, což vy nosíváte, budou náramně obtížena až do ustání.
2. Klesly, padly spolu, aniž budou moci retovati břemene, nýbrž i oni sami v zajetí odejdou.
3. Slyšte mne, dome Jákobův, a všickni ostatkové domu Izraelova, kteréž pěstuji hned od života, kteréž nosím hned od narození:
4. Až i do starosti já sám, nýbrž až do šedin já ponesu; já jsem vás učinil, a já nositi budu, já, pravím, ponesu a vysvobodím.
5. K komu mne připodobníte a přirovnáte, aneb podobna učiníte, abychom sobě podobní byli?
6. Ti, kteříž marně vynakládají zlato z měšce, a stříbro na vážkách váží, najímají ze mzdy zlatníka, aby udělal z něho boha, [před nímž] padají a sklánějí se.
7. Nosí jej na rameni, pěstují se s ním, a stavějí ho na místě jeho, i stojí, z místa svého se nehýbaje. Volá-li kdo k němu, neozývá se, aniž jej z úzkosti jeho vysvobozuje.
8. Pamatujtež na to, a zastyďte se; připusťte to, ó zpronevěřilí, k srdci.
9. Rozpomeňte se na první věci od věků [stalé,] nebo já jsem Bůh silný, a není žádného více Boha, aniž jest mně podobného.
10. Kterýž oznamuji při počátku dokonání, a hned zdaleka to, což se ještě nestalo; řeknu-li [co,] rada má se koná, a vše, což mi se líbí, činím.
11. Kterýž zavolám od východu ptáka, z země daleké toho, kterýž by vykonal uložení mé. Řekl jsem, a dovedu toho, umínil jsem, a vykonám to.
12. Slyšte mne, [vy] urputného srdce, kteříž jste dalecí od spravedlnosti.
13. Jáť způsobím, aby se přiblížila spravedlnost má. Nebudeť prodlévati, aniž spasení mé bude meškati; nebo složím v Sionu spasení, [a] v Izraeli slávu svou.