Izaiáš, 38.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti. I přišel k němu Izaiáš syn Amosův, prorok, a řekl jemu: Toto praví Hospodin: Zřeď dům svůj, nebo umřeš, a nebudeš živ.
2. I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně, a modlil se Hospodinu.
3. A řekl: Prosím, ó Hospodine, rozpomeň se nyní, že jsem stále chodil před tebou v pravdě a v srdci upřímém, a že jsem to činil, což dobrého jest před očima tvýma. I plakal Ezechiáš pláčem velikým.
4. Tedy stalo se slovo Hospodinovo k Izaiášovi, řkoucí:
5. Jdi a rci Ezechiášovi: Toto praví Hospodin Bůh Davida otce tvého: Slyšelť jsem modlitbu tvou, viděl jsem slzy tvé; aj, já přidám ke dnům tvým patnácte let.
6. A z ruky krále Assyrského vysvobodím tě i město toto, a chrániti budu města tohoto.
7. A toto budeš míti znamení od Hospodina, že Hospodin učiní věc tuto, kterouž mluvil:
8. Aj, já navrátím zpátkem stín po stupních, po nichž sešel na hodinách slunečných Achasových, o deset stupňů. I navrátilo se slunce o deset stupňů, po týchž stupních, po nichž bylo sešlo.
9. Zapsání Ezechiáše krále Judského, když nemocen byl, a ozdravěl po nemoci své:
10. Jáť jsem byl řekl v přestřižení dnů svých, že vejdu do bran hrobu, zbaven budu ostatku let svých.
11. Řekl jsem byl, že neuzřím Hospodina, Hospodina v zemi živých, nebudu vídati člověka více mezi přebývajícími [na] světě.
12. Přebývání mé pomíjí, a stěhuje se ode mne jako stánek pastýřský; přestřihl jsem jako tkadlec život svůj, od třísní odřeže mne. Dnes dříve než noc přijde, učiníš mi konec.
13. Předkládal jsem sobě v jitře, že jako lev tak potře všecky kosti mé, dnes dříve než noc přijde, že mi učiníš konec.
14. Jako řeřáb a vlaštovice pištěl jsem, lkal jsem jako holubice, oči mé zhůru pozdvižené byly. Pane, násilé trpím, [ó] prodliž mi života.
15. Ale coť mám více mluviti? I předpověděl mi, i učinil, že živ pobudu [mimo] všecka léta svá po hořkosti duše své.
16. Pane, kdo po nich i v nich živi budou, všechněm [znám bude] život dýchání mého, žes mi zdraví navrátil, a mne při životu zachoval.
17. Aj, v čas pokoje potkala mne byla hořkost nejhořčejší, ale tobě zalíbilo se vytrhnouti duši mou z propasti zkažení, proto že jsi zavrhl za hřbet svůj všecky hříchy mé.
18. Nebo ne hrob oslavuje tebe, ani smrt tě chválí, aniž očekávají ti, jenž do jámy sstupují, pravdy tvé.
19. [Ale] živý, živý, tenť oslavovati bude tebe, jako já dnes, [a] otec synům v známost uvodí pravdu tvou.
20. Hospodin vysvobodil mne, a protož písně mé zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově.
21. Řekl pak byl Izaiáš: Nechať vezmou hrudu suchých fíků, a přiloží na vřed, a zdráv bude.
22. I řekl byl Ezechiáš: Jaké jest znamení, že vstoupím do domu Hospodinova?