Izaiáš, 34.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Přistuptež národové, abyste slyšeli, a lidé pozorujte. Nechať slyší země i plnost její, okršlek zemský i všeliký plod jeho.
2. Proto že hněv Hospodinův jest proti všechněm národům, a prchlivost proti všemu vojsku jejich: vyhubí je jako proklaté, [a] vydá je k zabití.
3. I budou povrženi zbití jejich, a z těl mrtvých jejich vzejde smrad, a rozplynou se hory od krve jejich.
4. Chřadnouti bude i všecko vojsko nebeské, a svinuta budou nebesa jako kniha, a všecko vojsko jejich sprchne, jako prší list s vinného kmene, a jako nezralé ovoce s fíku.
5. Nebo opojen jest na nebi meč můj; na Idumejské sstoupí, a na lid, na nějž jsem klatbu vydal, aby trestán byl.
6. Meč Hospodinův bude plný krve, umastí se tukem [a] krví beranů a kozlů, tukem ledvin skopových; obět zajisté bude míti Hospodin v Bozra, a zabijení veliké v zemi Idumejské.
7. Sstoupí s nimi i jednorožcové a volčata s voly, i opije se země jejich krví, a prach jejich tukem se omastí.
8. Nebo den pomsty Hospodinovy, léto odplacování se, aby mštěno bylo Siona.
9. A obráceni budou potokové její v smolu, a prach její v siru, a země její obrátí se v smolu hořící.
10. V noci ani ve dne neuhasne, na věky vystupovati bude dým její, od národu až do pronárodu pustá zůstane, na věky věků nebude, kdo by šel přes ni.
11. Ale osednou ji pelikán a výr, kalous také a krkavec budou bydliti v ní, a roztáhne po ní šňůru zahanbení a závaží marnosti.
12. Šlechticů jejích volati budou [k] království, ale nebude tam žádného, nebo všecka knížata její zhynou.
13. A vzroste na palácích jejích trní, kopřivy a bodláčí na hradích jejích, a bude příbytkem draků a obydlím sov.
14. Tam se budou potkávati spolu zvěř s ptactvem, a příšera jedna druhé se ozývati; tam toliko noční přeluda se usadí, a odpočinutí sobě nalezne.
15. Tam se zhnízdí sup, a škřečeti bude, a když vysedí, shromáždí [je] pod stín svůj; tam také shledají se luňáci jeden s druhým.
16. Hledejte v knize Hospodinově, a čtěte. Ani jedno z těch nechybí, a jeden každý bez své druže nebude; nebo to ústa Páně přikázala, a duch jeho shromáždí je.
17. Onť zajisté vrže jim losy, a ruka jeho jim rozdělí [ji] provazcem; až na věky dědičně ji osednou, od národu až do pronárodu v ní přebývati budou.