Izaiáš, 32.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Aj, v spravedlnosti kralovati bude král, a knížata v soudu panovati budou.
2. Nebo bude muž [ten] jako skrýše před větrem, a schrana před přívalem, jako potokové vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi vyprahlé.
3. A oči vidoucích nebudou blíkati, a uši slyšících pozorovati budou.
4. Pročež srdce bláznů nabude umění, a jazyk zajikavých prostranně a světle mluviti bude.
5. Nebudeť více nazýván nešlechetný šlechetným, a skrbný nebude slouti štědrým.
6. Proto že nešlechetný o nešlechetnosti mluví, a srdce jeho skládá nepravost, jak by provodil ošemetnost, a mluvil proti Hospodinu scestné věci, jak by znuzil duši lačného, a nápoj žíznivému odjal.
7. Také i usilování skrbného jsou škodlivá; nebo nešlechetnosti obmýšlí, jak by k záhubě přivedl ponížené slovy lživými, a mluvil proti nuznému před soudem.
8. Ješto šlechetný obmýšlí šlechetné věci, a takovýť při tom, což šlechetného [jest,] státi bude.
9. Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě počínající, ušima pozorujte řeči mé.
10. [Za mnohé] dny a léta vichrovány budete, ó [vy] v bezpečnosti bydlící; nebo přestane vinobraní, a klizení [úrod] nepřijde.
11. Třestež se strachem, ó lhostejné, pohnětež se, bezpečně sobě počínající; svlecte se, a obnažte se, a přepašte se po bedrách.
12. Kvílíce nad prsy, nad poli výbornými [a] nad kmeny úrodnými.
13. Na zemi lidu mého trní [a] hloží vzejde, anobrž na všech domích veselých a městě plésajícím.
14. Nebo rozkošný palác opuštěn bude, hluk města přestane, hrad vysoký a věže obráceny budou v jeskyně na věčnost, k radosti divokým oslům, [a] ku pastvišti stádům.
15. Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a nebude obrácena poušť v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno.
16. I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném přebývati.
17. A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky.
18. Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším,
19. Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město.
20. Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných, vypouštějíc tam vola i osla.