Izaiáš, 29.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Běda Arieli, Arieli městu, [v kterémž] bydlil David. Přidejte rok po roku, nechať zařezují beránky.
2. Však předce ssoužím Ariele. I nastane žalost a zámutek, nebo mi bude jako Ariel.
3. Položím se zajisté vůkol proti tobě vojensky, a ssoužím tě bez lítosti, a vzdělám proti tobě šance.
4. Tehdy sníženo jsuc, z země mluviti budeš, a z prachu šeptati bude řeč tvá; bude, pravím, jako hadače z země hlas tvůj, a z prachu řeč tvá siptěti.
5. Nebo jako prášku drobného bude množství nepřátel tvých, a jako plev létajících množství ukrutníků, a stane se [to] hned v okamžení.
6. Od Hospodina zástupů navštíveno bude hromem a země třesením, a zvukem velikým, vichřicí a bouří a plamenem ohně sžírajícího.
7. I budeť jako zdání vidění nočního množství všech národů bojujících proti Arieli, a všech válčících proti němu a pevnostem jeho, a ssužujících jej.
8. Bude, pravím, jako když se lačnému ve snách zdá, an jí, ale když procítí, prázdný [jest] život jeho; a jako když se žížnivému ve snách zdá, an pije, a když procítí, žíznivým zůstává, a duše jeho [vždy] žádá: tak bude množství všech národů, bojujících proti hoře Sion.
9. Jak zpozdilí jste, ješto byste se měli užasnouti; rozkoš provodíte, ješto byste měli na pomoc volati. Zpili se, ale ne vínem; potácejí se, ale ne od nápoje opojného.
10. Nebo naplnil vás Hospodin duchem chropotu, a zavřel oči vaše; proroků i knížat vašich nejopatrnějších [oči] zastřel.
11. Protož jest vám všeliké vidění podobné slovům knihy zapečetěné, kterouž dadí-li tomu, kterýž zná písmo, řkouce: Čti ji medle, i řekne: Nemohu, nebo zapečetěná jest.
12. Pakli dadí knihu tomu, kterýž nezná písma, řkouce: Čti ji medle, tedy dí: Neznám písma.
13. Nebo praví Pán: Proto že lid tento přibližuje se ústy svými, a rty svými ctí mne, srdce pak své vzdaluje a bázeň jejich, již se mne bojí, jest z přikázaní lidských pošlá:
14. Z té příčiny, aj, já také divně zajdu s lidem tímto, divně, pravím, [a] zázračně. I zahyne moudrost moudrých jeho, a opatrnost opatrných jeho vymizí.
15. Běda těm, kteříž hluboko před Hospodinem skrývají radu, jejichž každý skutek děje se v temnostech, a říkají: Kdo nás vidí? A kdo nás šetří?
16. Převrácená myšlení vaše zdali nejsou podobná hlině hrnčířově? Zdali říká dílo o dělníku svém: Neučinil mne? A účinek říká-liž o učiniteli svém: Nerozuměl?
17. Zdaliž po maličkém a kratičkém času neobrátí se Libán v pole, a pole za les nebude počteno?
18. I uslyší v ten den hluší slova knihy, a z mrákoty a tmy oči slepých prohlédnou.
19. Ale tiší rozveselí se náramně v Hospodinu, a chudí lidé v Svatém Izraelském plésati budou,
20. Kdyžto přestane ukrutník, a zahyne posměvač, a všickni, kteříž jsou pilni marnosti, vypléněni budou,
21. Kteříž obviňují z hříchu člověka pro slovo, a na toho, kterýž [je] tresce, v bráně lécejí, a pro nic utiskují spravedlivého.
22. Protož takto dí o domu Jákobovu Hospodin, kterýž vykoupil Abrahama: Nebudeť již zahanben Jákob, aniž více tvář jeho zbledne.
23. Nebo když uzří syny své, dílo rukou mých u prostřed sebe, an posvěcují jména mého, tedy posvěcovati budou Svatého Jákobova, a k bázni Boha Izraelského sloužiti,
24. Aby bloudící duchem nabyli rozumnosti, a reptáci naučili se umění.