Izaiáš, 27.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. V ten den navštíví Hospodin mečem svým přísným, velikým a mocným Leviatana, hada dlouhého, a Leviatana, hada stočilého, a zabije draka, kterýž [jest] v moři.
2. V ten den o vinici výborné víno vydávající zpívejte.
3. Já Hospodin, kterýž ji ostříhám, každé chvilky budu ji svlažovati, [a] aby jí [někdo] neuškodil, v noci i ve dne ji ostříhati.
4. Prchlivosti při mně žádné není. Kdožmi dá bodlák a trn, abych proti ní válčil, a spálil ji docela?
5. Zdali sváže sílu mou, aby učinil se mnou pokoj, aby pravím, učinil se mnou pokoj?
6. Vždyť na to přijde, že se vkoření Jákob, zkvetne a zroste Izrael, a naplní okršlek zemský ovocem.
7. Nebo zdaliž jej tak ubil, jako ubil nepřítele jeho? Zdali jej zamordoval, jako jsou [jiní] zmordováni od něho?
8. Vedlé míry trestal jej [i] tehdáž, když jej zavesti dal, [ješto nepřítele] zachvátil větrem svým tuhým východním.
9. A protož tím způsobem očištěna bude nepravost Jákobova, a toť [bude] veliký užitek, že odejme hřích jeho, když rozmece všecko kamení oltáře jako kamení vápenné rozsypané, neostojí hájové, ani sluneční obrazové;
10. Když město hrazené zpustne, [a bude] příbytkem zavrženým a opuštěným jako poušť, tam pásti se bude tele, a tam léhati, a pokazí docela výstřelky jeho.
11. Když počne zráti žeň jeho, potřína bude; ženy přijdouce, zapálí ji. Nebo ten lid nemá žádného rozumu; protož neslituje se nad ním učinitel jeho, a stvořitel jeho neučiní jemu milosti.
12. I stane se v ten den, když pomstu uvoditi bude Hospodin od toku řeky až do potoka Egyptského, že vy, synové Izraelští, po jednom sebráni budete.
13. Stane se také v ten den, že troubeno bude trubou velikou, i přijdou, kteříž byli zahynuli v zemi Assyrské, a zahnáni byli do země Egyptské, a klaněti se budou Hospodinu na hoře svaté v Jeruzalémě.