Izaiáš, 24.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Aj, Hospodin vyprázdní zemi, a pustou učiní; promění zajisté způsob její, a rozptýlí obyvatele její.
2. I budeť jakož lid tak kníže, jakož služebník tak pán jeho, jakož děvka tak paní její, jakož kupující tak prodávající, jakož půjčující tak vypůjčující, jakož lichevník tak ten, jenž lichvu dává.
3. Náramně vyprázděna bude země, a velice zloupena; nebo Hospodin mluvil slovo toto.
4. Kvíliti bude [a] padne země, zemdlí [a] padne okršlek země, zemdlejí vysocí národové zemští,
5. [Proto že] i ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.
6. Protož prokletí zžíře zemi, a vypléněni budou obyvatelé její; protož hořeti budou obyvatelé země, a pozůstane lidí maličko.
7. Žalostiti bude mest, usvadne vinný kmen, úpěti budou všickni veselého srdce.
8. Odpočine radost bubnů, přestane hluk veselících se, utichne veselí harfy.
9. Nebudou píti vína s prozpěvováním, zhořkne opojný nápoj pitelům jeho.
10. Potříno bude město marnosti; zavřín bude každý dům, aby do něho nechodili.
11. Naříkání [bude] na ulicích pro víno, zatemněno bude všeliké veselí, odstěhuje se radost země.
12. Zůstane v městě poušť, i brány zbořeny budou.
13. Nebo tak bude u prostřed země, u prostřed národů, jako očesání olivy, jako paběrkování, když se dokoná vinobraní.
14. Tiť pozdvihnou hlasu svého, prozpěvovati budou v důstojnosti Hospodinově, prokřikovati budou [i] při moři.
15. Protož v údolích oslavujte Hospodina, na ostrovích mořských jméno Hospodina Boha Izraelského.
16. Od končin země slyšíme písničky o slávě spravedlivého. Ale [já] řekl jsem: Zchuravěl jsem, zchuravěl jsem. Ach, na mé hoře, že nešlechetní nešlechetnost provodí, nešlechetnost, pravím, že tak nestydatě páší.
17. Hrůza a jáma a osídlo tě očekává, ó obyvateli země.
18. I stane se, [že] kdož uteče před pověstí strachu, upadne do jámy, a kdož vyleze z jámy, v osídle uvázne; nebo průduchové s výsosti otevříni budou, a zatřesou se základové země.
19. Velmi se rozstoupí země, velice se rozpadne země, náramně pohybovati se bude země.
20. Motaje, motati se bude země jako opilý, a přenešena bude jako chaloupka; nebo těžce na ni dolehne nepravost její, i padne tak, že nepovstane více.
21. I stane se v ten den, navštíví Hospodin vojsko vysoké na výsosti, též i krále zemské na zemi.
22. Kteřížto shromážděni budou, tak jako shromažďováni bývají vězňové do žaláře, a zavříni budou u vězení; po mnohých, pravím, dnech navštíveni budou.
23. I zahanbí se měsíc, a zastydí slunce, když kralovati bude Hospodin zástupů na hoře Sion, a v Jeruzalémě, a před starci svými slavně.