Izaiáš, 22.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Břímě údolí vidění. Cožť se stalo, že jsi vystoupilo všecko na střechy,
2. Město plné hřmotu [a] hluku, město veselící se? Zbití tvoji nejsou zbiti mečem, ani zhynuli v boji.
3. Všecka knížata tvá rozprchla se napořád, od střelců svázána jsou. Což jich koli nalezeno jest v tobě, napořád svázáni jsou, zdaleka utíkají.
4. Protož jsem řekl: Ponechejte mne, ať hořekuji s pláčem, a neusilujte mne těšiti nad popléněním dcerky lidu mého.
5. Nebo jest den ssoužení, a pošlapání, a v mysli sevření ode Pána, Hospodina zástupů, v údolí vidění, [den] boření zdi, a křiku k horám.
6. Byltě zajisté Elam pochytil toul s vozy lidu vojenského, a Kir ukázal pavézu.
7. I stalo se, že nejvýbornější údolí tvá naplněna byla vozy, a vojáci silně položili se u brány,
8. A odkryto bylo zastření Judovo; však obrátilo jsi zřetel v ten den k zbrojné komoře.
9. I k zbořeninám města Davidova dohlédli jste, nebo mnohé byly, a shromáždili jste vody rybníka dolního.
10. Domy též Jeruzalémské sečtli jste, i pobořili, abyste utvrdili zed.
11. Udělali jste také stav mezi dvěma zdmi pro vody rybníka starého, aniž jste popatřili k Učiniteli jeho, a toho, kdo jej vzdělal od starodávna, neviděli jste.
12. Nadto když volal Pán, Hospodin zástupů, v ten den k pláči a k kvílení, a k lysině a k přepásání se žíní.
13. A aj, radost a veselí vaše zabijeti voly, a bíti ovce, jísti maso, a píti víno, [a říkati:] Jezme, píme, nebo zítra zemřeme.
14. Ale známéť jest [to] v uších mých, [praví] Hospodin zástupů. Protož nikoli vám nebude odpuštěna ta nepravost, až [i] zemřete, praví Pán, Hospodin zástupů.
15. Takto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi, vejdi k Sochitskému tomu, k Sobnovi správci domu, [a] řekni:
16. Co ty zde máš? A koho zde máš, že jsi vytesal sobě zde hrob? Vytesals sobě na vysokém místě hrob svůj, a vystavěls na skále příbytek svůj.
17. Aj, Hospodin, kterýž tě přistřel, jakž na muže znamenitého náleží, a kterýž tě výborně přioděl,
18. Prudce tě zakulí [jako] kuli do země všelijak prostranné. Tam umřeš, tam i vozové slávy tvé, ó ohyzdo domu Pána svého.
19. A tak seženu tě s místa tvého, a s úřadu tvého svrhu tě.
20. I stane se v ten den, že povolám služebníka svého Eliakima syna Helkiášova,
21. A obleku jej v sukni tvou, a pasem tvým potvrdím ho, panování tvé také dám v ruku jeho. I bude za otce obyvatelům Jeruzalémským a domu Judovu,
22. A vložím klíč domu Davidova na rameno jeho. Když otevře, žádný nezavře, a když zavře, žádný neotevře.
23. A vbiji jej [jako] hřebík v místě pevném, a bude stolicí slávy domu otce svého.
24. I zavěsí na něm synové a dcery všecku slávu domu otce jeho, všecko nádobí, [i] to nejmenší, od nádobí, z něhož se pije, až do všech nádob vinných.
25. V ten den, praví Hospodin zástupů, pohne se hřebík, kterýž vbit byl v místě pevném, a vyťat bude, a spadne, odťato bude i břímě, kteréž jest na něm; nebo Hospodin mluvil.