Izaiáš, 21.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Břímě pustého moře. Jako vichřice na poledne se žene, [tak] přijde z pouště, z země hrozné.
2. Vidění tvrdé jest mi ukázáno. Nešlechetník nešlechetnost páše, a zhoubce hubí. Přitáhniž Elame, Médský oblehni. Všelikému úpění jeho přestati rozkáži.
3. Z té příčiny naplněna jsou bedra má bolestí, úzkosti postihly mne jako úzkosti rodičky; sklíčen jsem, slyše [to,] strnul jsem, vida [to.]
4. Zkormoutilo se srdce mé, hrůza předěsila mne, noc mých rozkoší obrátila se mi v strach.
5. Přistroj na stůl, nechť stráž drží strážný, jez, pí. Vstaňte knížata, mažte pavézy.
6. Nebo tak řekl ke mně Pán: Jdi, postav strážného, kterýž by to, což uhlédá, oznámil.
7. I viděl vozy, [a] dvěma řady jízdu, vozy, kteréž oslové, [a] vozy, kteréž velbloudové [táhli;] šetřil zajisté pilně s velikou bedlivostí.
8. A volal [jako] lev: Jáť, Pane můj, stojím na stráži ustavičně ve dne, nýbrž na stráži své já stávám v každičkou noc.
9. (A aj, v tom přijeli na vozích muži [a] dvěma řady jízda.) Zvolal tedy a řekl: Padl, padl Babylon, a všecky rytiny bohů jeho o zem roztřískány.
10. Méť jest humno, a obilé humna mého. Což jsem slyšel od Hospodina zástupů, Boha Izraelského, oznámil jsem vám.
11. Břímě Dumy. Slyším hlas z Seir: Strážný, co [bylo] v noci? Strážný, co [se stalo] v noci?
12. Řekl strážný: Přišlo jitro, a tolikéž noc; chcete-li hledati, hledejte. Navraťte se, přiďte.
13. Břímě na Arabii. Po lesích v Arabii nocleh mívati budete, ó pocestní Dedanských.
14. Obyvatelé země Tema nechať vynesou vody vstříc žíznivému; s chlebem jeho nechať vyjdou proti utíkajícímu.
15. Nebo před mečem utíkati budou, před mečem vytaženým, před lučištěm nataženým, před těžkostí boje.
16. Tak zajisté řekl Pán ke mně: Že po roce, jakýž [jest] rok nájemníka, přestane všecka sláva Cedar,
17. A pozůstalý počet střelců udatných synů Cedar zmenšen bude; nebo Hospodin Bůh Izraelský [to] mluvil.