Izaiáš, 16.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Pošlete beránky panovníku země, počnouc od Sela až do pouště, k hoře dcery Sionské.
2. Sic jinak bude [Moáb] jako pták místa nemající, a s hnízda sehnaný; budou dcery Moábské při brodech Arnon.
3. Svolej radu, učiň soud, připrav stín svůj u prostřed poledne jako noc; skrej vyhnané, místa nemajícího nevyzrazuj.
4. Nechať u tebe pobudou vyhnaní moji, ó Moábe, buď skrýší jejich před zhoubcím; nebo přestane násilník, přestane zhoubce, pošlapávající vyhlazen bude z země.
5. A upevněn bude milosrdenstvím trůn, a seděti bude na něm stále v stánku Davidovu ten, kterýž by soudil a vyhledával soudu a pospíchal k spravedlnosti.
6. [Ale] slýchaliť jsme o pýše Moábově, [že] velmi pyšný jest, [o] pýše jeho, a chloubě jeho i spouzení se jeho, [ale] nepřijdouť k vykonání myšlénky jeho.
7. Protož kvíliti bude Moáb před Moábem, jeden každý kvíliti bude; nad grunty Kirchareset úpěti budete, [a říkati:] Jižť jsou zkaženi.
8. Nýbrž i réví Ezebon usvadlo, i vinní kmenové Sibma. Páni národů potřeli výborné réví jeho, kteréž až do Jazer dosahalo, a bylo se rozšířilo [při] poušti; rozvodové jeho rozložili se, a dosahali až za moře.
9. Protož pláči pro pláč Jazerských [a pro] vinici Sibma; svlažuji tě slzami svými, ó Ezebon a Eleale, nebo provyskování nad ovocem tvým letním a nad žní tvou kleslo.
10. A přestalo veselé a plésání nad polem úrodným, na vinicích se nezpívá, ani prokřikuje, vína v presích netlačí ten, kterýž tlačívá. Takž [i já] provyskování přestávám.
11. Protože střeva má nad Moábem jako harfa znějí, a vnitřnosti mé pro Kircheres.
12. I stane se, když zřejmé bude, an ustává Moáb nad výsostmi, že vejde do svatyně své, aby se modlil, však nic nespraví.
13. Toť jest to slovo, kteréž mluvil Hospodin o Moábovi již dávno.
14. Nyní pak praví Hospodin, řka: Po třech letech, jakáž jsou léta nájemníka, v potupu uvedena bude sláva Moábova se vším množstvím velikým, tak že ostatkové jeho budou skrovní, přemaličcí [a] mdlí.