Izaiáš, 15.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Břímě Moábských. Když v noci Ar Moábské popléněno [a] zkaženo bude, když [i] Kir Moábské v noci popléněno [a] zkaženo bude,
2. Vstoupí do Baít, a do Dibon a do Bamot s pláčem, nad Nébo a nad Medaba Moáb kvíliti bude, na všech hlavách jeho bude lysina, a každá brada oholena bude.
3. Na ulicích jeho přepáší se žíní, na střechách jeho i na ryncích jeho každý kvíliti bude, s pláčem se vraceje.
4. A křičeti bude Ezebon a Eleale, až v Jasa slyšán bude hlas jejich, nýbrž [i] zbrojní Moábští křičeti budou. Duše každého z nich žalostiti bude, a [řekne:]
5. Srdce mé řve nad Moábem a pevnostmi jeho, až [slyšeti] v Ségor, [jako] jalovice tříletá; nebo cestou Luchitskou s pláčem půjde, a kudyž se chodí k Choronaim, křik hrozný vydávati budou,
6. Proto že vody Nimrim vymizejí, že uschne bylina, usvadne tráva, aniž co zeleného bude.
7. A protož zboží nachované a statky jejich odnesou ku potoku Arabim.
8. Nebo křik obejde vůkol meze Moábské, až do Eglaim kvílení jeho, a až do Beer Elim kvílení jeho,
9. Poněvadž [i] vody Dimon naplněny budou krví. Přidám zajisté Dimonu přídavků, [a pošli] na ty, kteříž ujdou z Moábských, lvy, i na pozůstalé [v té] zemi.