Izaiáš, 12.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. I díš v ten den: Oslavovati tě budu, Hospodine, proto že byv hněviv na mne, odvrátil jsi prchlivost svou, a utěšil jsi mne.
2. Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo síla má a píseň a spasení mé [jest] Bůh Hospodin.
3. I budete vážiti vody s radostí z studnic toho spasení,
4. A řeknete v ten den: Oslavujte Hospodina, vzývejte jméno jeho, známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest jméno jeho.
5. Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké věci učinil; a to známé buď po vší zemi.
6. Prokřikni a zpívej, obyvatelkyně Sionská, nebo veliký [jest] u prostřed tebe Svatý Izraelský.