Izaiáš, 9.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A však ne [tak obklíčí] mrákota té [země,] kteráž ssoužena bude, jako když se ponejprv [nepřítel] dotkl země Zabulon a země Neftalím, [ani jako] potom, [když více] obtíží, naproti moři, při Jordánu Galilei lidnou.
2. [Nebo] lid tento chodě v temnostech, uzří světlo veliké, [a] bydlícím v zemi stínu smrti světlo zastkví se.
3. Rozmnožil jsi tento národ, ale nezveličils veselé. A však veseliti se budou před tebou, tak jako se veselí ve žni, jako se radují, když dělí kořisti,
4. Když jho břemene jeho a prut ramene jeho, hůl násilníka jeho polámeš, jako za dnů Madianských,
5. Kdyžto všickni bojovníci předěšeni, a roucha ve krvi zbrocena, ano což hořeti mohlo, i ohněm spáleno.
6. Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
7. K rozmnožování [pak] toho knížetství a pokoje, [jemuž] nebude konce, [sedne] na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
8. Slovo poslal Pán Jákobovi, a padlo v Izraeli.
9. A zvíť všecken lid, Efraim, i obyvatelé Samařští, [kteříž] v pýše a vysokomyslnosti srdce říkají:
10. Padly cihly, ale [my] tesaným kamenem stavěti budeme; planí fíkové podťati jsou, a [my to v] cedry směníme.
11. Ale zvýší Hospodin protivníky Rezinovy nad něj, a nepřátely jeho svolá,
12. Syrské po předu, a Filistinské po zadu. I budou žráti Izraele celými ústy, aniž ve všem tom odvrátí se prchlivost jeho, ale ruka jeho předce [bude] vztažená.
13. Protože se lid ten nenavrací k tomu, kterýž jej bije, a Hospodina zástupů nehledají,
14. Protož odetne Hospodin od Izraele hlavu i ocas, ratolest i sítí jednoho dne.
15. (Stařec a vzácný člověk, onť jest hlava, prorok pak, kterýž učí lži, onť jest ocas.)
16. Nebo vůdcové lidu tohoto jsou svůdcové, a kteříž se jim vésti dadí, zhynuli.
17. Protož z mládenců jeho nepotěší se Pán, a nad sirotky a vdovami jeho neslituje se; nebo všickni jsou pokrytci a zločinci, a každá ústa mluví nešlechetnost. Aniž ve všem tom odvrátí se prchlivost jeho, ale předce ruka jeho [bude] vztažená.
18. Nebo roznícena jsouc jako oheň bezbožnost, bodláčí a trní pálí, potom zapálí [i] houště lesu; pročež rozptýleni budou jako dým u povětří.
19. Pro hněv Hospodina zástupů zatmí se země, a ten lid bude jako pokrm ohně. Žádný ani bratra svého šanovati nebude,
20. Ale krájeje [sobě] po pravé straně, však lačněti bude, a zžíraje po levé, však nenasytí se. Jeden každý maso ramene svého žráti bude,
21. Manasses Efraima a Efraim Manessesa, oba [pak] spolu proti Judovi [budou.] Ve všem tom [však] neodvrátí se prchlivost jeho, ale předce ruka jeho [bude] vztažená.