Izaiáš, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Nebo aj, Pán, Hospodin zástupů, odejme od Jeruzaléma a Judy hůl a podporu, všelijakou hůl chleba a všelikou podporu vody,
2. Silného i muže válečného, soudce i proroka, mudrce i starce,
3. Padesátníka i počestného, i rádci, i vtipného řemeslníka, i výmluvného,
4. A dám jim děti za knížata; děti, pravím, panovati budou nad nimi.
5. I bude ssužovati v lidu jeden druhého, a bližní bližního svého; zpurně se postaví dítě proti starci, a chaterný proti vzácnému.
6. Pročež se chopí jeden každý bratra svého z domu otce svého, [a dí:] Máš oděv, knížetem naším budeš, a pád tento zdrž rukou svou.
7. [Ale on] přisáhne v ten den, řka: Nebuduť vázati [těch ran,] nebo v domě mém není chleba ani oděvu; neustanovujtež mne knížetem lidu.
8. Nebo se obořil Jeruzalém, a Juda padl, proto že jazyk jejich a skutkové jejich jsou proti Hospodinu, k dráždění očí slávy jeho.
9. Nestydatost tváři jejich svědčí proti nim; hřích zajisté svůj jako Sodomští ohlašují, [a] netají. Běda duši jejich, nebo sami na sebe uvodí zlé.
10. Rcete spravedlivému: Dobře bude; nebo ovoce skutků svých jísti bude.
11. [Ale] běda bezbožnému, zle bude; nebo odplata rukou jeho dána jemu bude.
12. Lidu mého knížata [jsou] děti, a ženy panují nad ním. Lide můj, kteříž tě vodí, svodí tě, a cestu stezek tvých ukrývají.
13. Stojíť Hospodin k rozsudku, stojí, pravím, k rozsudku [s] lidmi.
14. Hospodin k soudu přijde proti starším lidu svého a knížatům jejich, a [dí:] Vy jste pohubili vinici [mou,] loupež chudého jest v domích vašich.
15. Proč vy nuzíte lid můj, a tváře chudých zahanbujete? praví Pán, Hospodin zástupů.
16. I dí Hospodin: Proto že se pozdvihují dcery Sionské, a chodí s vytaženým krkem, a pasou očima, protulujíce se, a zdrobna kráčejíce, i nohama svýma lákají,
17. Protož okydne Pán prašivinou vrch hlavy dcer Sionských, a Hospodin hanbu jejich obnaží.
18. V ten den odejme Pán okrasu těch nástrah, totiž paučníky a halže,
19. Jablka zlatá a spinadla a čepce,
20. Biréty a zápony, tkanice, punty a náušnice,
21. Prsteny a náčelníky,
22. Proměnná roucha, i plášťky, i roušky, i vačky,
23. I zrcadla, i čechlíky, i věnce, i šlojíře.
24. A budeť místo vonných věcí hnis, a místo pasů roztržení, a místo strojení kadeří lysina, a místo širokého podolku bude přepásání pytlem, obhoření pak místo krásy.
25. Muži tvoji od meče padnou, a silní tvoji v boji.
26. I budou plakati a kvíliti brány jeho, a spustlý na zemi seděti bude.