Izaiáš, 2.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Slovo, kteréž viděl Izaiáš syn Amosův o Judovi a Jeruzalému.
2. I stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena nad pahrbky, i pohrnou se k ní všickni národové.
3. A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Poďte, a vstupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova, a bude nás vyučovati cestám svým, i budeme choditi po stezkách jeho. Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
4. Onť bude souditi mezi národy, a trestati bude lidi mnohé. I zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji.
5. Dome Jákobův, poďtež, a choďme v světle Hospodinově.
6. Ale ty jsi opustil lid svůj, dům Jákobův, proto že jsou naplněni [ohavnostmi národů] východních, a jsou pověrní jako Filistinští, a smyšlínky cizozemců že sobě libují.
7. K tomu naplněna jest země jejich stříbrem a zlatem, tak že není konce pokladům jejich; naplněna jest země jejich i koňmi, vozům pak jejich počtu není.
8. Naplněna jest také země jejich modlami; klanějí se dílu rukou svých, kteréž učinili prstové jejich.
9. Klaní se obecný člověk, a ponižuje se i přední muž; protož neodpouštěj jim.
10. Vejdi do skály, a skrej se v prachu před hrůzou Hospodinovou, před slávou důstojnosti jeho.
11. [Tuť] oči vysoké člověka sníženy budou, a skloněna bude vysokost lidská, ale Hospodin sám vyvýšen bude v ten den.
12. Nebo den Hospodina zástupů [se blíží] na každého pyšného a zpínajícího se, i na každého vyvýšeného, i bude ponížen,
13. I na všecky cedry Libánské vysoké a vyvýšené, i na všecky duby Bázanské,
14. I na všecky hory vysoké, i na všecky pahrbky vyvýšené,
15. I na všelikou věži vysokou, i na všelikou zed pevnou,
16. I na všecky lodí mořské, i na všecka malování slibná.
17. A sehnuta bude pýcha člověka, a snížena bude vysokost lidská, ale vyvýšen bude Hospodin sám v ten den,
18. Modly pak docela vymizejí.
19. Tehdy půjdou do jeskyní skal a do roklí země, před hrůzou Hospodinovou a slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.
20. V ten den zavrže člověk modly své stříbrné a modly své zlaté, kterýchž mu nadělali, aby se klaněl, [totiž] krtům a netopýřům.
21. I vejde do slují skal a do vysedlin jejich před hrůzou Hospodinovou, a před slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.
22. Přestaňtež [doufati] v člověku jehož dýchání v chřípích jeho jest. Nebo zač má jmín býti?